มก.และ วช. จัดประกวดวาดภาพปลากัดในระดับนักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประกวดวาดภาพปลากัด ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 เม.ย. 63

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการประกวดวาดภาพ “STAY HOME NO COVID DRAW BETTA” โครงการ National Betta BioResource Project (NBBRP)หรือ โครงการทรัพยากรชีวภาพปลากัดแห่งชาติ ซึ่ง วช. และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมมือกันทำวิจัยโครงการ “การวิจัยเพื่อการอนุรักษ์เอกลักษณ์ทางพันธุกรรมปลากัดพื้นเมืองอย่างยั่งยืนและการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพเชิงเศรษฐกิจ” เพื่อเป็นฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่สามารถนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงพันธุ์ปลากัดและพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต ยกระดับชนิดและสายพันธุ์ของปลากัดไทยให้มีคุณค่าแก่การเป็นสัตว์น้ำประจำชาติมากยิ่งขึ้นตามแนวนโยบายรัฐ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรปลากัดให้แพร่กระจายมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรปลากัดให้แพร่กระจายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ covid-19 จึงได้จัดให้มีการประกวดวาดภาพขึ้น

การประกวด แบ่งเป็น 2 หัวข้อ คือ
1. ภาพวาดปลากัดแบบ Hand painting (สำหรับระดับประถมศึกษาตอนต้น และประถมศึกษาตอนปลาย)
2. ภาพวาดปลากัดแบบ Graphic painting (สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย)

ผู้ชนะเลิศในแต่ละระดับและแต่ละหัวข้อ จะได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 เมษายน 2563 โดยส่งผลงานได้ไม่เกิน 1 ผลงาน ต่อ 1 หัวข้อ

สำหรับ Hand painting ต้องเป็นภาพวาดโดยใช้กระดาษ A4 ชนิดแบบแข็ง ขนาด 210 x 297 มิลลิเมตร และไม่มีการจำกัดชนิดของสีที่ใช้ในการวาดภาพ สำหรับแบบ Graphic painting จะต้องเป็นไฟล์ภาพขนาด A4 (210 x 297 มิลลิเมตร) โดยมีความละเอียดของภาพ (Resolution) 350 และเป็นไฟล์ภาพชนิด JPG ทั้งนี้ ผลงานที่ร่วมประกวดต้องสื่อความหมายและสอดคล้องกับหัวข้อโครงการอย่างชัดเจน ผลงานที่ได้รับรางวัลจะต้องมอบให้เป็นลิขสิทธิ์ของทางโครงการทรัพยากรชีวภาพปลากัดแห่งชาติ (National Betta BioResource Project : NBBRP) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. (083) 034- 1922 Email: [email protected] Website: https://www.facebook.com/NBBRP