มกอช. เปิด 5 ช่องทางให้บริการข้อมูลมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแก่ เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป มุ่งขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 มีแนวโน้มการระบาดรุนแรงขึ้น และมีผู้ติดเชื้อในวงกว้างเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) จึงมีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ให้ส่วนราชการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ และปฏิบัติตามมาตรการข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด เพื่อชะลอและหยุดยั้งการระบาดของโรค ดังนั้น มกอช. จึงได้ออกประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีการตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ และจัดตั้ง “ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

โดย มกอช. ได้ออกมาตรการและแนวทางเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การระบาด COVID-19 ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ได้แก่ การจัดจุดคัดกรองและควบคุมการเข้าออก มาตรการให้เหลื่อมเวลาการปฏิบัติงาน งดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก การเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัด ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาด COVID-19 บุคลากรต้องใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า การวางเจลล้างมือในจุดที่มีการใช้ร่วมกัน การจัดสถานที่ทำงานไม่ให้แออัดและจัดที่นั่งให้ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร หากมีความจำเป็นต้องปฏิบัติราชการนอกสถานที่ ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ทำบันทึกข้อตกลงกับผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และระบุเป็นผลสำเร็จของงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม พร้อมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ อาจดำเนินการผ่านระบบหรือช่องทางดิจิทัล

นอกจากนี้ มกอช. ได้เปิดช่องทางการให้บริการข้อมูลมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด COVID-19 ได้แก่ ช่องทางที่ 1 การให้บริการใบอนุญาตและแจ้งนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ ผ่าน Email: permitacfs.go.th กลุ่ม Line: permitacfs
ยื่นคำขอผ่านอินเตอร์เน็ต www.acfs.go.th (TAS License) : htt://tas.acfs.go.th.nsw/ ช่องทางที่ 2 การให้บริการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหาร และการออกใบอนุญาตผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มกอช. www.acfs.go.th (งานขึ้นทะเบียนและพัฒนาห้องปฏิบัติการ Email: [email protected] กลุ่ม Line: สำหรับหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับ มกอช. เพื่อใช้เป็นช่องทางในการถามตอบปัญหาการขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาต พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางที่ 3 การให้บริการการตรวจรับรองหน่วยตรวจสอบรับรองด้านสินค้าเกษตรและอาหาร ผ่าน Email: [email protected] โดยรับเอกสารคำขอผ่านระบบไปรษณีย์ ช่องทางที่ 4 การกำหนดรหัสการรับรอง โดยยื่นคำขอรหัสการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต www.acfs.go.th หรือ tascode.acfs.go.th และช่องทางที่ 5 การให้บริการข้อมูลด้านมาตรฐาน ขอคำแนะนำ/ข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวกับ มกอช. และเอกสารเผยแพร่ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-561-2277 Email: acf[email protected] Line Official มาตรฐานเกษตรน่ารู้ โดย มกอช. (@acfs)

“การเปิดช่องทางให้บริการข้อมูลมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อสามารถขับเคลื่อน และให้บริการแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19” เลขาธิการ มกอช. กล่าว