กระทรวงเกษตรฯชวนคนไทย“ซื้อมะม่วงฝากหมอ”ช่วยเกษตรกรสู้ภัยโควิด19

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เชิญคนไทย ร่วมโครงการ “ซื้อมะม่วงฝากหมอ” ให้มีสุขภาพดีและช่วยเกษตรกรฝ่าวิกฤติ COVID-19

“มะม่วง” เป็นหนึ่งในสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัส โควิด-19 เนื่องจากผู้รับซื้อมะม่วงเกรดส่งออกหยุดรับซื้อ เนื่องจากไม่สามารถส่งออกได้ โดยเฉพาะตลาดเกาหลี ญี่ปุ่น และยุโรป ซึ่งปกติจะส่งมะม่วงโดยการขนส่งทางอากาศ แต่มีการระงับการขนส่งทางอากาศบางเที่ยวบิน ทำให้ค่าใช้จ่ายในการส่งออกเพิ่มขึ้นจากเดิม 20 บาท ต่อกิโลกรัม เป็น 80 บาท ต่อกิโลกรัม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ประสาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ดำเนินโครงการ “ซื้อมะม่วงฝากหมอ” เพื่อเป็นการทำ CSR ของกระทรวงเกษตรฯ อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการกระจายสินค้า และเปิดโอกาสให้ประชาชนซื้อมะม่วงคุณภาพส่งออกส่งให้โรงพยาบาล เพื่อให้แพทย์และพยาบาลเป็นขวัญกำลังใจ

ด้าน นายมนตรี ศรีนิล นายกสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย แจ้งว่า สถานการณ์มะม่วง ปี 2563 เกิดปัญหาการส่งออกเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการเกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 ทำให้มีการปิดด่านมาเลเซีย สิงคโปร์ ลาว เวียดนาม ที่เป็นแหล่งรับซื้อผลผลิตมะม่วงหลัก โดยเฉพาะเกรดรองไม่สามารถดำเนินการซื้อขายได้โดยปกติ

ประกอบกับมะม่วงที่จะส่งออกไปทางเกาหลีใต้และญี่ปุ่นที่เป็นเกรดคุณภาพดีก็มีค่าระวางเครื่องบินสูงมาก ทำให้ผู้ประกอบการแบกรับต้นทุนที่สูง การซื้อขายมะม่วงเกิดการหดตัวเป็นอย่างมาก ซึ่งฤดูกาลผลิตมะม่วงในฤดูขณะนี้ก็ใกล้เข้ามาถึงระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน (3 เดือน) คาดว่าจะมีมะม่วงที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว ผลผลิตไม่สามารถส่งออกได้

โดยมีพื้นที่ผลิตมะม่วงที่เป็นแหล่งผลิตสำคัญของประเทศไทยที่จะประสบปัญหา จำนวน 12 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย น่าน ลำพูน และเชียงใหม่ พื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 300,000 ตัน ผลผลิตรวม 360,000 ตัน โดยมีผลผลิตในฤดูที่จะเก็บเกี่ยวในระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน (3 เดือน) จำนวน 180,000 ตัน หรือคิดเป็น ร้อยละ 50

คาดว่าจะมีผลผลิตที่ออกมามากในช่วงกลางเดือนเมษายน-กลางเดือนพฤษภาคม จำนวน 80,000 ตัน หรือคิดเป็น ร้อยละ 44.44 ซึ่งจำเป็นต้องหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมะม่วงในช่วงวิกฤตการณ์ดังกล่าว โดยราคามะม่วงหน้าสวนขณะนี้พบว่า มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง อยู่ที่ 17 บาท/กิโลกรัม มะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์สี่ 12 บาท/กิโลกรัม ฟ้าลั่น 5 บาท/กิโลกรัม โชคอนันต์ 6 บาท/กิโลกรัม มหาชนก 12 บาท/กิโลกรัม และอาร์ทูอีทู 25 บาท/กิโลกรัม เป็นต้น

ตั้งแต่ ปี 2559-2561 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มีมะม่วงแปลงใหญ่ในพื้นที่ 10 จังหวัด ที่คาดว่าผลผลิตจะล้นตลาดไม่สามารถส่งออกได้ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน 2563) แบ่งเป็น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่

ชัยภูมิ จำนวน 2 แปลง คือ แปลงใหญ่มะม่วง ม. 6 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โทร.081-9184368 และแปลงใหญ่มะม่วง ม.13 ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โทร.087-9315730

ขอนแก่น จำนวน 2 แปลง คือ แปลงใหญ่มะม่วง ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โทร.089-6234020 และแปลงใหญ่มะม่วง ม.4 ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น โทร.082-3035470

กาฬสินธุ์ จำนวน 4 แปลง คือ แปลงใหญ่มะม่วง ม.7 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์  โทร.094-2598282, แปลงใหญ่มะม่วง ม.5 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ โทร.080-7662040, แปลงใหญ่มะม่วง ม.9 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ โทร.096-1400193, แปลงใหญ่มะม่วง ม.2 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ โทร.085-7462015

อุดรธานี จำนวน 4 แปลง คือ แปลงใหญ่มะม่วง ต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทร.091-8683355, แปลงใหญ่มะม่วง ม.10 ต.อูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี โทร.090-0283920, แปลงใหญ่มะม่วง ม.2 ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี โทร.088-3089366, แปลงใหญ่มะม่วง ม.6 ต.โสมเยี่ย อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี โทร.061-2037437

ภาคเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่ พิจิตร จำนวน 4 แปลง คือ แปลงใหญ่มะม่วง ม.3 ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร โทร. 087-7852850, แปลงใหญ่มะม่วง ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร โทร.082-4037716, แปลงใหญ่มะม่วง ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร โทร.081-0388426, แปลงใหญ่มะม่วง ม.1 ต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร โทร.086-2067205

พิษณุโลก จำนวน 5 แปลง คือ แปลงใหญ่มะม่วง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก โทร.084-8138492, แปลงใหญ่มะม่วง กลุ่มมะม่วงคุณภาพวังน้ำบ่อ ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก โทร.081-6271745, แปลงใหญ่มะม่วง บ้านเขาเขียว วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก โทร.086-2039229, แปลงใหญ่มะม่วง ม.9 ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โทร.081-2052961, แปลงใหญ่มะม่วง ม. 11 ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โทร.081-8872818

เพชรบูรณ์ จำนวน 2 แปลง คือ แปลงใหญ่มะม่วง ม. 8 ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทร.091-8382862, แปลงใหญ่มะม่วง ม. 14 ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ โทร.093-1432904

สุโขทัย จำนวน 3 แปลง คือ แปลงใหญ่มะม่วงน้ำดอกไม้ ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย โทร.087-5271195, แปลงใหญ่มะม่วง ม.1 ต.น้ำขุม อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย โทร.086-2168407, แปลงใหญ่มะม่วง ม.5 ต.คลองยาง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย โทร.082-7742815,

น่าน จำนวน 4 แปลง คือ แปลงใหญ่มะม่วง ม.3 ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน โทร.096-2295331, แปลงใหญ่มะม่วง ม.7 ต. ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน โทร.080-1314725, แปลงใหญ่มะม่วง ม. 3 ต.เชียงของ อ.นาน้อย จ.น่าน โทร.095-4526058, แปลงใหญ่มะม่วง ม. 4 ต.น้ำปั้ว อ.เวียงสา จ.น่าน โทร.095-4508904

และเชียงใหม่ จำนวน 5 แปลง คือ แปลงใหญ่มะม่วง ม.7 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ โทร.089-5572824, แปลงใหญ่มะม่วง ม.19 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ โทร.083-3222414, แปลงใหญ่มะม่วง ม.2 ต. ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โทร.086-1849733, แปลงใหญ่มะม่วง ม.4 ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โทร.089-8504260 และแปลงใหญ่มะม่วง ม.3 ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ โทร.089-5593741 จึงขอเชิญชวนส่วนราชการและพี่น้องประชาชนช่วยอุดหนุนมะม่วงคุณภาพดีตามมาตรฐาน GAP และร่วมฝ่าวิกฤติ COVID-19 ช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มต่างๆ ได้ โดยประสานงานและสั่งซื้อผลผลิตมะม่วงในแหล่งผลิตดังกล่าว

บทความก่อนหน้านี้ต่อยอดสร้างรายได้ผลิต “ชาใบบัว” สมุนไพรมีคุณค่าต่อสุขภาพ
บทความถัดไปสวนส้มเปลือกล่อน ให้ระวัง เพลี้ยไก่แจ้ส้ม