สศก. ลงพื้นที่สมุย เกาะติดศัตรูมะพร้าวระบาด ผนึกกำลังประชารัฐ เร่งแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมทีมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ศัตรูมะพร้าวระบาดของรองนายกรัฐมนตรี ณ อำเภอสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  รับฟังปัญหา ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตมะพร้าวในจังหวัดโดยตรง เร่งเฟ้นหามาตรการป้องกัน ควบคุม และกำจัดโรคและแมลงศัตรูมะพร้าว พร้อมบูรณาการร่วมแบบประชารัฐ เพื่อรณรงค์ป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวอย่างยั่งยืน

นางจันทร์ธิดา  มีเดช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยถึงการร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ศัตรูมะพร้าวระบาดของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง) ในพื้นที่อำเภอสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  วันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา เพื่อรับฟังปัญหาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตมะพร้าวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยตรง ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีดำริให้ส่งเสริมการผลิตในประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ และจะได้นำข้อมูลดังกล่าวนี้ไปประกอบการกำหนดแนวทางป้องกัน ปราบปรามและการพัฒนาการผลิตมะพร้าว

จากสถานการณ์การระบาดของศัตรูมะพร้าว คณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช (มีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรับมนตรี เป็นประธาน และ สศก. เป็นฝ่ายเลขานุการ)  ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการผลิตมะพร้าว เพื่อส่งเสริมการผลิตมะพร้าว รวมทั้งหามาตรการป้องกัน ควบคุม และกำจัดโรคและแมลงศัตรูมะพร้าวอย่างยั่งยืน  เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สร้างอาชีพและรายได้ไห้แก่เกษตรกร โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกษตรกรและภาคเอกชน  ได้มีการบูรณาการทั้งด้านงบประมาณ และบุคลากรรูปแบบประชารัฐ ในการร่วมกันรณรงค์ในการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว

ปัจจุบันพื้นที่ปลูกมะพร้าวของประเทศมีแนวโน้มลดลง ทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ต้นมะพร้าว ร้อยละ 60 มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป เกษตรกรขาดการดูแลรักษา ตลอดจนเกิดปัญหาแมลงศัตรูมะพร้าวระบาด เช่น  แมลงดำหนาม หนอนหัวดำ และด้วงแรด ทำให้ผลผลิตลดลง  โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย ซึ่งปัญหาศัตรูมะพร้าวเข้าทำลายต้นมะพร้าว โดยเฉพาะแมลงดำหนามและหนอนหัวดำนั้น ไม่ใช่สายพันธุ์ท้องถิ่น มีการระบาดและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตมะพร้าวของไทย ทำให้ผลผลิตมะพร้าวของไทยลดลง และไม่สามารถสนองความต้องการของตลาดได้เพียงพอ จึงต้องมีการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศ ซึ่งมีคุณภาพไม่ทัดเทียมกับมะพร้าวไทยเพิ่มขึ้น  ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมมะพร้าวและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เศรษฐกิจภาพรวมได้รับผลกระทบตามไปด้วย

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลของระบบการระบาดศัตรูพืชที่สำคัญ กรมส่งเสริมการเกษตร ระหว่าง 22 – 28 กุมภาพันธ์ 2560  พบว่า มีการระบาดของศัตรูมะพร้าวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งหมด 8,799 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.35 ของเนื้อที่ปลูกมะพร้าวในจังหวัด ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีมาตรการ 3 ด้าน คือ มาตรการกำจัดการระบาดในพื้นที่ ดำเนินการจัดการศัตรูมะพร้าวแบบผสมผสาน  มาตรการควบคุม โดยเฝ้าระวังพื้นที่ที่มีเขตติดต่อกับพื้นที่ที่มีการระบาด  และมาตรการถ่ายทอดความรู้ เช่น การจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) การจัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูมะพร้าว ตลอดจนการรณรงค์ให้ความรู้  เป็นต้น

ทั้งนี้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว จำนวน 144,748 ครัวเรือน มีพื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 4,263,938  ไร่  มีพืชเศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล โดยมีพื้นที่ปลูกมะพร้าวเป็นลำดับ 3 ของประเทศ รองจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร โดยในส่วนของพื้นที่ปลูกมะพร้าว มีจำนวน 164,349.83 ไร่  เกษตรกร 14,131 ครัวเรือน  ปลูกมากที่อำเภอเกาะสมุย 66,132 ไร่  รองลงมาอำเภอเกาะพะงัน 63,759 ไร่ และอำเภอเมือง 17,487 ไร่  ซึ่งทั้ง 3  อำเภอดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีทัศนียภาพมะพร้าวเป็นองค์ประกอบในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักของชาวไทยและต่างประเทศ