ส่งมะม่วงแทนความห่วงใยจากใจกรมส่งเสริมการเกษตร สู่ 6 จังหวัดชายแดนใต้ ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัย COVID-19

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดกิจกรรมส่งมะม่วงแทนความห่วงใยจากใจกรมส่งเสริมการเกษตรมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ 6 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ภัย COVID-19 ภายใต้แคมเปญ “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” จับมือสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ส่งมอบมะม่วงและกำลังใจให้หมอ รวมทั้งช่วยเหลือชาวสวนที่ได้รับผลกระทบรวม 3 ตัน

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ริเริ่มจัดทำโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ภัย COVID-19 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมสินค้าเกษตรไทยและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ภายใต้แคมเปญ “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” โดยเชิญชวนให้ส่วนราชการและประชาชนช่วยกันอุดหนุนซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพดีไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ระดมทุนส่งมอบผลผลิตมะม่วงคุณภาพดีจากพี่น้องเกษตรกร พร้อมทั้งทยอยส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ เป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวแล้วนั้น

ล่าสุดกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานในสังกัด ได้ร่วมระดมทุนซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองคุณภาพส่งออกจากเกษตรกรแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงส่งออก ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 ตัน และ นายมนตรี ศรีนิล นายกสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย ในนามของสมาคมชาวสวนมะม่วงไทยได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว มอบมะม่วง จำนวน 1 ตัน รวมทั้งสิ้น 3 ตัน และขนส่งโดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งคิดค่าบริการขนส่งในอัตราพิเศษ กิโลกรัมละ 2.50 บาท พร้อมบริการรับที่สวน โรงแพ็ก และส่งถึงปลายทางไปยังเป้าหมาย 6 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ภูเก็ต สตูล ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และสงขลา รอบแรก เริ่มออกเดินทางจากต้นทาง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ไปยังปลายทาง 5 จังหวัด จำนวน 450 กล่อง กล่องละ 5 กิโลกรัม รวม 2,250 กิโลกรัม ดังนี้ 1. ภูเก็ต จำนวน 120 กล่อง ส่งมอบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, โรงพยาบาลป่าตอง, โรงพยาบาลถลาง, โรงพยาบาลฉลอง, โรงพยาบาล อบจ., โรงพยาบาลสนาม จำนวน 2 จุด (ศาลากลางใหม่ และ มอ.วิทยาเขตภูเก็ต), จุดคัดกรองท่าฉัตรไชย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2. สตูล จำนวน 100 กล่อง ส่งมอบโรงพยาบาลสตูล, โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, ด่านคัดกรองทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง และด่านคัดกรอง อำเภอทุ่งหว้า 3. ปัตตานี จำนวน 60 กล่อง ส่งมอบโรงพยาบาลปัตตานี, โรงพยาบาลยะรัง, โรงพยาบาลหนองจิก, โรงพยาบาลโคกโพธิ์ และจุดคัดกรองอำเภอ (สนามกีฬา อบจ.) 4. ยะลา จำนวน 70 กล่อง ส่งมอบโรงพยาบาลยะลา, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อำเภอยะหา, โรงพยาบาลบันนังสตา, โรงพยาบาลรามัน, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, อาสาสมัครรักษาดินแดน 5. นราธิวาส จำนวน 100 กล่อง ส่งมอบ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์, โรงพยาบาลกัลยานิวัฒนาการุณย์ (ม.นร), โรงพยาบาลสุไหงโกลก, ด่านกักกัน สุไหงโกลก, ศูนย์กักกันกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน, ศูนย์กักกันเทศบาลเมืองนราธิวาส, ศูนย์บริหารฯ โควิด- 19 จังหวัดนราธิวาส (ศบค.) และ รอบที่ 2 ออกเดินทางวันที่ 27 เมษายน 2563 จาก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 150 กล่อง กล่องละ 5 กิโลกรัม รวม 750 กิโลกรัม ไปยังจังหวัดสุดท้าย คือ 6. สงขลา จำนวน 150 กล่อง ส่งมอบโรงพยาบาลสงขลา, จุดคัดกรองประจำจังหวัด, โรงพยาบาลสนาม (สวนป๋าเปรม) โดยมี นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รับซื้อผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองคุณภาพส่งออกและจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าในราคาทุน เป็นจังหวัดต้นทางก่อนส่งต่อไปยังจังหวัดปลายทางภาคใต้ เพื่อกระจายผลผลิตภายในประเทศ โดยมี นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในการส่งมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ไปยังโรงพยาบาลต่างๆ