บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด คว้ารางวัล Asia’s Best Sustainability Report (First Time) ระดับ Gold

นายสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (รับผิดชอบธุรกิจข้าว และอาหาร) เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นตัวแทนรับรางวัล Asia’s Best Sustainability Report (First Time) ระดับ Gold จากหน่วยงาน CSR Works International และองค์กรพันธมิตร ซึ่งมอบให้แก่องค์กรที่จัดทำรายงานด้านความยั่งยืนเป็นครั้งแรก และแสดงให้เห็นถึงการรายงานที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญได้อย่างรอบด้าน

ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบของ SDGs ของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals) เพื่อให้ทุกภาคส่วนเติบโตไปพร้อมๆ กัน ซึ่งส่งผลให้สังคม และประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน รางวัล Asia Sustainability Reporting Awards (ASRA) มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในภูมิภาคเอเชีย เป็นรางวัลจัดขึ้นทุกปีเพื่อยกย่องแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการรายงานและการสื่อสารเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นอีกหนึ่งเวทีด้านความยั่งยืนระดับโลกของภูมิภาคเอเชีย จัดโดยองค์กร CSRWorks International Pte Ltd และ The British High Commissioner