ซีพีเอฟ ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนปี 2562 ระดับเหรียญทองของเอเชีย

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนระดับเหรียญทอง 2 รางวัล ด้านการรายงานความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทานและด้านผลกระทบต่อชุมชนและการช่วยเหลือสังคม และรางวัลเหรียญเงิน การรายงานเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมและการลดผลกระทบ ตอกย้ำความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ กล่าวว่า นับเป็นครั้งแรกที่บริษัทฯ ส่งรายงานความยั่งยืนเข้าชิงรางวัลและเป็นเกียรติกับบริษัทฯ อย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นผลิตอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ปลอดภัย และมีคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับผู้บริโภคทั่วโลก ขณะเดียวยังทำงานร่วมกับคู่ค้าธุรกิจและชุมชนในการขับเคลื่อนสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

“ซีพีเอฟ ขับเคลื่อนธุรกิจตามแนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อเนื่องควบคู่กับคู่ค้าธุรกิจ ภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 เสาหลักสู่ความยั่งยืน คือ อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตนและดินน้ำป่า คงอยู่ ตลอดจนต้องการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนในรายงานความยั่งยืนอย่างเหมาะสม โปร่งใส ด้วยความรับผิดชอบ” นายวุฒิชัย กล่าวและเสริมว่า ความสำเร็จด้านความยั่งยืนของ บริษัทฯยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) 11 เป้าหมาย จากทั้งหมด 17 เป้าหมาย

รายงานความยั่งยืนปี 2562 ของ ซีพีเอฟ ได้รับรางวัล 3 รางวัล ได้แก่ Gold class (ที่ 1) ประเภท Asia’s Best Supply Chain Reporting ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับการรายงานและสื่อสารด้านห่วงโซ่อุปทานอย่างโปร่งใสและรายงานการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงภายในห่วงโซอุปทานอย่างดีเยี่ยม

รางวัล Gold class (ที่ 1) ประเภท Asia’s Best Community Reporting ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับการรายงานและสื่อสารด้านการดำเนินงานกับชุมชน สามารถรายงานผลกระทบต่อชุมชนและผลจากการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างดีเยี่ยม และรางวัล Silver class (ที่ 2) ประเภท Asia’s Best Environmental Reporting เป็นรางวัลสำหรับการรายงานและสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมที่มีเป้าหมายและผลการดำเนินงานที่ชัดเจน รวมถึงสามารถรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทในประเด็นที่สำคัญได้อย่างดี

ซีพีเอฟ เป็น 1 ใน 461 ฉบับ รายงานความยั่งยืนจาก 16 ประเทศในเอเชีย ที่มีการส่งเข้าประกวดผลงาน และ ASRA ได้คัดเลือกผู้เข้ารอบเหลือ 80 บริษัท จาก 13 ประเทศ เพื่อเข้ารับรางวัลใน 19 สาขา ในปีนี้มีเหตุการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้มีการเลื่อนการประกาศผลออกมาในรูปแบบของการถ่ายทอดสดแบบ Live Broadcasting จากประเทศสิงคโปร์ ในงานนี้ มีนักธุรกิจชั้นนำกว่า 200 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนจาก 15 ประเทศ ร่วมในรับชมการถ่ายทอดครั้งนี้

ในภาวะวิกฤตโรคระบาดขณะนี้ ที่นักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับการดำเนินงานอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ต่างๆ ซึ่งรายงานความยั่งยืนจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารและรายงานการบริหารงานขององค์กรด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสังคม ความเสี่ยง และโอกาสในการสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี

นายราเจส ชาบารา กรรมการผู้จัดการ CSRWorks International และเป็นผู้ก่อตั้ง ASRA กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 เป็นสัญญาณเตือนสำหรับธุรกิจ รัฐบาล และสังคม ให้ร่วมมือกันสร้างแนวทางการทำงานแบบยืดหยุ่นร่วมกัน ด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล อันจะเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร

รางวัลที่ ซีพีเอฟ ได้รับในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯมีความเป็นผู้นำการรายงานด้านความยั่งยืน ตลอดจนความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

ASRA เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับที่สุดด้านการรายงานความยั่งยืน และมีการยกระดับคุณภาพของรายงานอย่างแท้จริง เพื่อสนับสนุนความสามารถการแข็งขันของบริษัทในเอเชียให้มีความแข็งแกร่ง