ม.แม่โจ้ พร้อมส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผัก 485,000 ชุด ให้ประชาชน 77 จังหวัดทั่วไทย สู้ภัยโควิด-19

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวทั่วไทยสู้ภัยโควิด-19 ผนึกกำลังทุกภาคส่วนจัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว จำนวน 485,000 ชุด พร้อมส่งมอบแก่ประชาชน 77 จังหวัดทั่วไทย ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และตัวแทนส่วนงาน ร่วมพิธีรับมอบ ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่กำลังส่งผลกระทบต่อพวกเราทุกคน และประชาคมโลกในทุกมิติ และตลอดระยะเวลา 1 เดือนกว่าที่ผ่านมา เห็นได้ว่าทั้งภาครัฐและจังหวัดเชียงใหม่ได้เร่งดำเนินมาตรการเยียวยาเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดำเนินการช่วยเหลือเครือข่าย ทั้งมาตรการเยียวยานักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ประชาชนในชุมชน และกิจกรรมแม่โจ้เพื่อสังคมหลายโครงการ เช่น การผลิต Face Shield การทำเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ การทำหน้ากากอนามัยนาโน การผลิตสารนาโนซิลเวอร์สำหรับฉีดพ่นฆ่าเชื้อ อุโมงค์ฆ่าเชื้อทางการแพทย์แบบอัจฉริยะ จิตอาสาออกฉีดพ่นฆ่าเชื้อพื้นที่ต่างๆ รวมถึงกลุ่มศิษย์เก่าแม่โจ้และภาคเอกชนได้มาร่วมสนับสนุนการจัดทำอาหารและถุงยังชีพแจกจ่ายประชาชนในชุมชนด้วย

สำหรับโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวทั่วไทยสู้ภัยโควิด-19 เป็นกิจกรรมสำคัญที่ทางมหาวิทยาลัยตระหนักถึงการเป็นที่พึ่งของประชาชน และการเป็นสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นแหล่งภูมิปัญญาทางการเกษตรมาอย่างยาวนาน จึงได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ผัก เกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการสนับสนุนจากเครือข่ายทุกภาคส่วน “ผัก” มีความสำคัญ คือเป็นอาหารและเป็นยาสามัญประจำบ้าน เมล็ดพันธุ์หนึ่งเมล็ดจึงมีค่าเทียบเท่ากับหนึ่งชีวิต เมื่อประชาชนได้รับเมล็ดพันธุ์ผักจากแม่โจ้และส่งต่อความปรารถนาดีขยายไปสู่วงกว้าง จะช่วยให้ผู้รับมองเห็นคุณค่าของเมล็ดพันธุ์ สามารถสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยการปลูกผักสวนครัว ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน กระตุ้นให้คนไทยสู้ภัยโควิด-19 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยด้านการบริการวิชาการเพื่อสังคมชุมชน ซึ่งนับเป็นเป้าหมายที่แม่โจ้มุ่งทำเพื่อประชาชนมาโดยตลอด ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันผนึกกำลังกันจนโครงการนี้ได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดี”

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “โครงการนี้ได้รับการตอบรับจากหน่วยงานและประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งในเบื้องต้นโครงการได้ตั้งเป้าหมายแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์จำนวน 100,000 ชุด จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ผักเกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต่อมาภาคเอกชนเครือข่ายแม่โจ้ได้ร่วมให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์อีกเป็นจำนวนหนึ่ง จาก บริษัท สยามสตาร์ซีดส์ จำกัด บริษัท เทพมงคลเมล็ดพันธุ์ จำกัด บริษัท พัลซาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ.เค.เมล็ดพันธุ์ จึงได้ขยายผลส่งมอบให้ประชาชนเป็นจำนวนถึง 485,000 ครัวเรือน

นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือจากคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้สละเวลาเป็นจิตอาสาบรรจุเมล็ดพันธุ์ใส่ซอง พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ ที่สนับสนุนการกระจายส่งมอบสู่ประชาชน อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกระจายสู่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเมล็ดพันธุ์หนึ่งชุด ประกอบไปด้วยผักสวนครัว 5 ชนิด แต่ละซองจะมีเมล็ดพันธุ์จำนวน 15-20 เมล็ด โดยพันธุ์หลักๆ ได้แก่ พริก มะเขือ ถั่ว และอื่นๆ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์การงอกจากห้องปฏิบัติการภายใต้มาตรฐานของมหาวิทยาลัยก่อนบรรจุส่งมอบให้แก่ประชาชน ซึ่งคำนวณเป็นมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ที่กระจายออกสู่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ 485,000 ครัวเรือน ผลผลิตที่ได้จึงเทียบเท่ากับเม็ดเงินกว่า 1,700 ล้านบาทในระยะเวลา 1 ปี และมูลค่าเชิงสังคมที่เกิดจากการแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ การส่งต่อคุณค่าในการปลูกผักสวนครัวเพื่อสุขภาพและสร้างความยั่งยืนในการพึ่งพาตนเอง ตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้เป็นอย่างดี”

หลังวิกฤติโควิด-19 ในครั้งนี้ อนาคตของประเทศไทยกำลังจะเปลี่ยนจากความมั่นคงทางเศรษฐกิจไปสู่ความมั่นคงทางมนุษย์เป็นตัวตั้ง แพล็ตฟอร์มทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไป เกษตรยุคใหม่จะมีความสำคัญอย่างยิ่ง โครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวทั่วไทยสู้ภัยโควิด-19 เป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นที่แม่โจ้เราจะทำเพื่อประชาชนชาวไทย เราจะสู้และพลิกวิกฤติครั้งนี้ให้กลายเป็นโอกาสไปพร้อมๆ กัน


พิเศษ! สมัครสมาชิกนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน, มติชนสุดสัปดาห์ และศิลปวัฒนธรรม ลดราคาทันที 40% ตั้งแต่วันนี้ – 31 พ.ค. 63 เท่านั้น! คลิกดูรายละเอียดที่นี่