“ฟาร์มลุงแดง เมล่อน & ผักสลัด” ต้นแบบความสำเร็จของ ศพก.ในเขตปฏิรูปที่ดิน

“ฟาร์มลุงแดง เมล่อน & ผักสลัด” ต้นแบบความสำเร็จของ ศพก.ในเขตปฏิรูปที่ดิน อีกก้าวกับการพัฒนาบนที่ดินพระราชทาน ที่ปทุมธานี

ปทุมธานี เป็น 1 ใน 5 จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของที่ดินพระราชทาน ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระราชทานให้กับเกษตรกร โดยมี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการ และพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สุขของเกษตรกรที่ได้รับพระราชทานที่ดิน โดยหนึ่งในโครงการสำคัญ คือ การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เครือข่ายการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก. ในเขตปฏิรูปที่ดิน

พื้นที่ฟาร์มที่ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ บนที่ดินพระราชทาน

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า การพัฒนาเกษตรกร ให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างมั่นคงสร้างความกินดีอยู่ดีให้แก่เกษตรกรในระยะยาว เป็นหนึ่งในเป้าหมายการทำงานที่สำคัญของ ส.ป.ก. โดยเน้นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตร การสนับสนุนปัจจัยการผลิต สินเชื่อเพื่อการผลิตและแปรรูป และการตลาด เป็นต้น

“ สำหรับ ศพก.ในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน และสามารถตอบสนองความต้องการด้านการเกษตรของชุมชนได้ และเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งยังเป็นจุดที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร บริการด้านการเกษตรต่างๆ โดยเน้นการเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพ อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง” เลขาธิการ ส.ป.ก กล่าว

เจ้าหน้าที่ของ ส.ป.ก.ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงาน
นายวีรพงศ์ สุโอสถ กับผลผลิตหลากหลาย พร้อมจำหน่าย

“ฟาร์มลุงแดง เมล่อน & ผักสลัด” ตั้งอยู่เลขที่ 26/4 หมู่ 7 ซอยเฉลิมพระเกียรติ 2 ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 08-9797-3548 คือ หนึ่ง ใน ศพก.ในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ ส.ป.ก. สนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งขึ้นจนประสบความสำเร็จ ถือเป็นต้นแบบการพัฒนาบนที่ดินพระราชทานผืนนี้ ทั้งการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

นายวีรพงศ์ สุโอสถ ทายาทรุ่นที่ 2 เจ้าของ “ฟาร์มลุงแดง เมล่อน & ผักสลัด” กล่าวว่า การที่ครอบครัวของตนเองสามารถก้าวมาสู่ชีวิตที่ดีได้ขนาดนี้ เป็นเพราะ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ได้มอบที่ดินพระราชทานจำนวน 8 ไร่ และใช้ทำอาชีพเกษตรกรรมมาโดยตลอดจนถึงรุ่นของตนเองที่รับสืบทอดอาชีพจากผู้เป็นพ่อ ที่ได้เริ่มต้นไว้

จากจุดเริ่มต้นที่เหมือนกับเกษตรกรทั่วไปที่ปลูกพืชทั้งจากการทำนา ทำสวน เพื่อสร้างผลผลิตจำหน่าย แต่ที่ผ่านมานั้นต้องประสบปัญหาหลายประการ ทั้งด้านการตลาด ด้านโรคแมลงและภัยธรรมชาติต่าง ๆ จนได้รับความเสียหาย แต่คำว่าท้อ ไม่มี มุ่งมั่นกับการแก้ไขเพื่อสร้างโอกาสใหม่ จนกระทั่งได้รับการสนับสนุนจาก ส.ป.ก. จังหวัดปทุมธานี ในการเริ่มต้นกับอาชีพการปลูกเมล่อนและผักสลัด จนประสบความสำเร็จ และได้กลายเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของผู้สนใจจากทั่วประเทศ

“ ตัวผมเองในวันนี้ได้ลาออกจากงานประจำซึ่งเคยเป็นพนักงานบริษัทมาเป็นเกษตรกรเต็มตัว เข้ามาช่วยพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะรูปแบบอาชีพที่เคยทำเกษตรแบบดั้งเดิม ให้กลายมาเป็นเกษตรสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็น การปลูกพืชในโรงเรือน การปลูกพืชชนิดใหม่ ๆ และการพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยได้รับข้อแนะนำในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้อง จากเจ้าหน้าที่ของ ส.ป.ก จังหวัดปทุมธานี”

วีรพงศ์ กล่าวอีกว่า จากความสำเร็จที่เกิดขึ้น ทั้งการปลูกในโรงเรือนที่เน้นการปลูกเมล่อน แตงโม ผักสลัด มัลเบอรี่ และอื่น ๆ ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และที่สำคัญต้องปลอดภัยจากสารพิษตามนโยบายอาหารปลอดภัย ในวันนี้ได้มีการถ่ายทอดไปยังผู้สนใจที่เดินทางมาจากทั่วประเทศ

“ตอนนี้เมล่อนเป็นพระเอกครับ มีผู้ให้ความสนใจกันมาก เข้ามาเรียนรู้ในขั้นตอนต่างๆของการปลูกไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมถึงการสร้างตลาดรองรับ ซึ่งเราเปิดกว้างอย่างเต็มที่ให้กับทุกคน และพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ให้อย่างเต็มที่” วีรพงศ์กล่าว

อีกหนึ่งความน่าสนใจ นอกจากองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่เกิดขึ้นในที่ดินพระราชทานผืนนี้ นั่นคือ มุมมองด้านการตลาด ที่นี่ได้ใช้หลักการตลาดนำการผลิต ดึงผู้ซื้อมาถึงสวน ด้วยการเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผลที่ได้ เมื่อทุกคนได้มาเยือนเพื่อสร้างความสุขกับการท่องเที่ยวในยามว่าง คือ การได้ลูกค้าที่เข้ามาเลือกซื้อผลผลิตของทางฟาร์มที่มีจำหน่ายทั้งในรูปผลผลิตสดจากฟาร์ม และผลิตภัณฑ์แปรรูป รวมถึงอาหารต่าง ๆ เช่น สลัดผัก จุดนี้จึงเป็นทั้งการสร้างตลาด และเพิ่มมูลค่าผลผลิตในฟาร์มอีกด้วย

“ฟาร์มลุงแดง เมล่อน & ผักสลัด พร้อมต้อนรับทุกคนครับ มาเรียนรู้ได้ทุกอย่างที่เรามี เพราะที่นี่คือ ศพก.ในเขตปฏิรูปที่ดิน ของ ส.ป.ก. ครับ” วีรพงศ์ กล่าวในที่สุด

………………………………………..

พิเศษ! สมัครสมาชิกนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน, มติชนสุดสัปดาห์ และศิลปวัฒนธรรม ลดราคาทันที 40% ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 63 เท่านั้น! คลิกดูรายละเอียดที่นี่