การยางแห่งประเทศไทย และสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แสดงสินค้าด้านยางพาราแบบครบวงจร

การยางแห่งประเทศไทย และสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) โดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แสดงสินค้าด้านยางพาราแบบครบวงจร เพื่อเป็นศูนย์กลางความรู้เรื่องยางพารา นวัตกรรมการแปรรูป การแสดงสินค้า และการแลกเปลี่ยนกันด้านธุรกิจของยางพารา

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง กล่าวว่า การยางแห่งประเทศไทยจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แสดงสินค้าด้านยางพาราแบบครบวงจร เพื่อให้เป็นพื้นที่ที่สามารถสร้างการรับรู้ให้กับผู้เข้ามาชมในรูปแบบเสมือนจริง พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้เรื่องยางพาราตั้งแต่ต้นทางสู่ปลายทาง เข้าใจถึงความเป็นมาของยางพาราจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และรับทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากยางพารา ตั้งแต่น้ำยาง ผ่านกระบวนการแปรรูปไปจนถึงการโค่นเป็นไม้ยางพารา โดยผู้เข้าชมสามารถสัมผัสนวัตกรรมการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางต่างๆ ซึ่งจะเห็นว่า ยางพารามีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันของมนุษย์เราทุกคน และที่สำคัญ สามารถนำไปต่อยอดเป็นการทำธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราต่อไปได้ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนมาจากผลผลิตสำคัญจากผลงานวิจัยการแปรรูปของ กยท. ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์จากโครงการยางประชารัฐ ไม่ว่าจะเป็นยางล้อประชารัฐ ยางปูพื้นสนามกีฬา ผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อสุขภาพ ยางปูทางผ่านเสมอระดับทางรถไฟ หรือแม้แต่ หมอนยางพารา ทุกวันนี้ สถาบันเกษตรกรหลายแห่ง สามารถนำไปดำเนินธุรกิจ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชน ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะจัดแสดงในศูนย์การเรียนรู้ด้วย อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ กยท. จะมีผลงานการแปรรูปเพื่อธุรกิจชัดเจนมากขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นการใช้ยางในประเทศให้เพิ่มสูงขึ้น

นายณกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์การเรียนรู้แสดงสินค้าแห่งนี้ จะเป็นที่ให้ความรู้ต้นแบบหรือแลกเปลี่ยนกันทางด้านธุรกิจด้วย ซึ่งจะเป็นพื้นที่จัดแสดงผลงานการผลิต และออกแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปยางพาราจาก กยท. เพื่อให้ผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์สามารถรับชม และเลือกซื้อได้ในคราวเดียวกัน

ศูนย์การเรียนรู้แสดงสินค้าด้านยางพาราแบบครบวงจรนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ถือเป็นการนำความรู้และนวัตกรรมเรื่องยางพาราของ กยท. สู่รูปแบบศูนย์การเรียนรู้แสดงสินค้าด้านยางพาราแบบครบวงจร ภายใต้กรอบแนวคิด “Play & Learn” โดยได้รับการสนับสนุน และนำองค์ความรู้ด้านการจัดการเนื้อหาและออกแบบการจัดแสดงนิทรรศการและระบบบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ มาพัฒนาพื้นที่จัดแสดงสินค้าของ กยท. ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานประมาณ 18 เดือน จะสามารถเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ารับชมศูนย์การเรียนรู้แสดงสินค้าฯ ได้