ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ เดินหน้าออกใบรับรองทุเรียนศรีสะเกษ สู่มาตรฐาน GAP

“พร้อมกันนี้ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ ยังเป็นหน่วยตรวจรับรองมาตรฐานแปลงเกษตรที่ดีเหมาะสม (GAP : Good Agricultural Practices) อีกด้วย”
นายสมชาย เชื้อจีน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งมีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลัก โดยนอกจากจะทำหน้าที่ในการศึกษา ทดลอง เพื่อหาแนวทางในการทำการเกษตรในพื้นที่ภาคอีสานในด้านต่างๆ แล้ว ยังเป็นหน่วยตรวจรับรองมาตรฐานแปลงเกษตรที่ดีเหมาะสม (GAP : Good Agricultural Practices)

นายสมชาย เชื้อจีน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

“GAP คือ แนวทางในการทำการเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี และปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนด โดยกระบวนการผลิตจะต้องปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค ปราศจากการปนเปื้อนของสารเคมีไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้ผลผลิตสูงคุ้มค่าการลงทุน” นายสมชาย กล่าว

ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการผลิตพืชอาหารมีความปลอดภัยได้มาตรฐานเดียวกับการส่งออก ทางศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการปลูก การดูแลรักษา การป้องกันกำจัดศัตรูพืช ไปจนถึงการใช้สารเคมี การเก็บเกี่ยว และการบันทึกข้อมูล ภายใต้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินการ เพื่อให้กระบวนการผลิตพืชอาหารมีความยั่งยืน อยู่บนพื้นฐานการลงทุนที่ไม่เกินตัว และเพื่อให้เกษตรกรมีภูมิคุ้มกันในการทำการผลิตและผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล

โดยหนึ่งในชนิดพืชที่กำลังมีชื่อเสียงและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคก็คือ ทุเรียนศรีสะเกษ ซึ่งเป็นพันธุ์หมอนทอง เช่นเดียวกับทุเรียนภาคตะวันออกและภาคใต้ แต่ที่แตกต่างก็คือ ทุเรียนศรีสะเกษจะมีรสชาติหวานออกมัน นุ่ม เนื้อไม่เละ กลิ่นไม่ฉุน แตะลิ้นแล้วจะรู้สึกถึงความแตกต่างอย่างชัดเจน จึงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคโดยทั่วไป

ทางศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ได้สนับสนุนให้เกษตรกรน้อมนำแนวทางการปลูกพืชแบบถูกหลักวิชาการที่อิงภูมิอากาศและภูมิประเทศเป็นหลักมาดำเนินการ ซึ่งทุเรียนจากศรีสะเกษที่มีคุณภาพส่วนหนึ่งมาจากสภาพของดินที่ปลูก รวมไปถึงคุณภาพของน้ำ บวกกับอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ในชั้นบรรยากาศที่เหมาะสม ด้วยได้รับผลจากบรรยากาศของเทือกเขาพนมดงรัก จึงได้ผ่านการรับรอง GI (Geographical indicator หรือ ที่เรียกว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์) จากกระทรวงพาณิชย์

ล่าสุดได้มีการลงพื้นที่เพื่อติดตามงานตรวจรับรองมาตรฐานแปลงทุเรียน ที่สหกรณ์ผู้ปลูกผักผลไม้ บ้านซำม่วง ตำบลซำ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ซึ่งการตรวจรับรองนั้นใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ คือ ต้องปราศจากการปนเปื้อนทางดิน น้ำ อากาศ จุลินทรีย์ ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค มีการบันทึก วิธีการปฏิบัติในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนตามมาตรฐานสากล เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับ

“สำหรับจังหวัดศรีสะเกษ ปัจจุบัน มีพื้นที่ปลูกทุเรียน ประมาณ 8,000 ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว ประมาณ 3,000 ไร่ ผ่านการรับรองมาตรฐานแปลงแล้ว จำนวน 1,500 ไร่ และในปีการผลิต 2563 นี้ คาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ผู้บริโภค ประมาณ 4,000 ตัน คิดเป็นมูลค่าราว 600 ล้านบาท ซึ่งผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาดในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2563 นี้” นายสมชาย กล่าว

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ยังได้เปิดเผยเพิ่มเติมด้วยว่า ที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งของเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ คือ การน้อมนำแนวพระราชดำริเรื่องการผลิตให้มีความมั่นคงทั้งการผลิตและการจำหน่ายด้วยการรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์ ซึ่งจะทำให้สะดวกในการบริหารจัดการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน การรวมกันซื้อปัจจัยการผลิต การรวมกันขาย ทำให้มีอำนาจในการต่อรองเรื่องราคากับพ่อค้าคนกลาง

จากการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ ฯ พบว่า เกษตรกรในพื้นที่มีความต้องการที่จะได้ใบรับรองมาตรฐานการผลิตพืช GAP เพื่อเป็นสิ่งการันตีในกระบวนการผลิตพืชอาหาร ว่ามีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานการส่งออก และจากคุณภาพการผลิตที่ดีทำให้ปัจจุบันผลผลิตทุเรียนศรีสะเกษในแต่ละปี ไม่เพียงพอกับการบริโภคภายในประเทศ เพราะตลาดมีความต้องการสูง จึงทำให้ราคาจำหน่ายสูงขึ้นด้วย

“สำหรับทุเรียนพันธุ์หมอนทองของไทยในปัจจุบันราคารับซื้อที่ตลาดเจียงหนาน และกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน อยู่ที่ราคา 100 บาท ต่อกิโลกรัม ซึ่งนั่นหมายถึงราคาที่หน้าสวนจะต้องอยู่ที่ราคา 60 บาท ต่อกิโลกรัม เป็นอย่างน้อย ซึ่งทุเรียนศรีสะเกษ เป็นที่นิยมของคนไทยเป็นอย่างมาก ผลผลิตในแต่ละปีจึงจำหน่ายหมดภายในประเทศ” นายสมชาย กล่าวในที่สุด

………………………

พิเศษ! สมัครสมาชิกนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน, มติชนสุดสัปดาห์ และศิลปวัฒนธรรม ลดราคาทันที 40% ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 63 เท่านั้น! คลิกดูรายละเอียดที่นี่