กระทรวงกลาโหม ประสาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ สั่งซื้อมังคุดภาคตะวันออก 200.39 ตัน กระจายให้หน่วยงานในสังกัดกองทัพไทย

กระทรวงกลาโหม ประสาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ระบายผลผลิต สั่งมังคุดคุณภาพจากสหกรณ์ภาคตะวันออก 200.39 ตัน มูลค่ากว่า 4.71 ล้านบาท ก่อนกระจายไปยังกำลังพลและครอบครัวได้บริโภค พร้อมส่งมอบมังคุด 17 ตัน ให้กับรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ที่กองบัญชาการกองทัพไทยในวันนี้

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยตัวแทนสหกรณ์ชาวสวนผลไม้ภาคตะวันออก นำมังคุดคุณภาพจากสหกรณ์นิคมวังไทร จำกัด จังหวัดระยอง จำนวน 17 ตัน ส่งมอบให้กับ พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้แทนส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) ที่กองบัญชาการกองทัพไทย เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

เนื่องจากทางกระทรวงกลาโหมได้มีนโยบายให้หน่วยงานที่ขึ้นตรงกับกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพรับซื้อผลไม้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคมนี้ เป็นช่วงที่มีผลผลิตออกมาเป็นจำนวนมาก อาจส่งผลทำให้ผลผลิตล้นตลาด ราคาตกต่ำ นอกจากนี้ เกษตรกรยังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ทำให้ตลาดต่างประเทศชะลอการสั่งซื้อ ด้านตลาดในประเทศได้หยุดชะงัก เพราะไม่สามารถขนส่งสินค้าได้สะดวก เหมือนช่วงสถานการณ์ปกติ

กระทรวงกลาโหม จึงได้ประสานมายังกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อวางแผนช่วยเหลือเกษตรกร โดยการรับซื้อผลผลิตมังคุดที่มีคุณภาพจากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 200.36 ตัน มูลค่า 4.71 ล้านบาท เพื่อกระจายไปยังหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองทัพอากาศ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก และกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพล และส่วนหนึ่งได้นำไปมอบให้ชาวบ้านในชุมชนที่อยู่โดยรอบได้บริโภคด้วย

ขณะนี้ ทางกระทรวงกลาโหมได้รับซื้อผลไม้ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดระยองและตราดแล้วจำนวน 113.78 ตัน มูลค่ากว่า 2.67 ล้านบาท และกระจายไปยังหน่วยงานของกองทัพทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 49 จังหวัดทั่วประเทศ แบ่งเป็นหน่วยงานในส่วนกลาง 52.94 ตัน มูลค่า 1.24 ล้านบาท ส่วนภูมิภาค 60.84 ตัน มูลค่า 1.43 ล้านบาท และยังมีปริมาณคงเหลือที่รอทยอยจัดส่งให้อีกจำนวน 86.61 ตัน

ทั้งนี้ รัฐบาลได้จัดสรรงบกลางปี 2563 วงเงิน 45 ล้านบาท สำหรับดำเนินโครงการกระจายผลไม้ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส โควิด-19 เป็นค่าดำเนินการและชดเชยค่าขนส่งให้กับสหกรณ์ต้นทางและปลายทางที่รวบรวมและกระจายมังคุดและลำไย รวมถึงให้สหกรณ์นำไปจัดซื้อตะกร้าสำหรับขนส่งผลไม้ด้วย สำหรับสถานการณ์การผลิตมังคุดของสหกรณ์ในภาคตะวันออก คาดว่าระหว่าง วันที่ 15-30 พฤษภาคมนี้ จะมีปริมาณผลผลิตออกมาพร้อมกันจำนวนมาก

ซึ่งข้อมูลการรวบรวมและกระจายมังคุดของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครการ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 มีจำนวน 13 แห่ง รวบรวมผลผลิตไปแล้ว 148.932 ตัน มูลค่ากว่า 3.72 ล้านบาท และกระจายสู่สหกรณ์ปลายทาง 59 แห่ง ทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ยังได้จัดสรรเงินกู้จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ วงเงิน 190 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1% ขณะนี้มีสหกรณ์ขอกู้เงินดังกล่าวแล้ว 87 ล้านบาท สำหรับเป็นทุนหมุนเวียนรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกตลอดช่วงฤดูกาลผลิตปีนี้ เพื่อให้การกระจายผลไม้สู่ตลาดเป็นไปอย่างรวดเร็ว ไม่เกิดการกระจุกตัว ซึ่งจะทำให้การจำหน่ายผลผลิตไปสู่ผู้บริโภคนั้น เกิดประสิทธิภาพ และสามารถกำหนดราคาซื้อขายที่เป็นธรรมกับทั้งตัวเกษตรกร และผู้บริโภคปลายทางด้วย