ตั้งเป้าศูนย์วิชาเกษตรอันดามัน

ผศ.ดร. ประภา กาหยี อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวในการเป็นประธานพิธีเปิดอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร (หลังใหม่) ว่า คณะเทคโนโลยีการเกษตรเกิดขึ้นในสมัยวิทยาลัยครูภูเก็ต จัดตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2515 ชื่อว่า หมวดวิชาเกษตร เป็นห้องเรียนขนาดเล็ก พร้อมแปลงเกษตร จากนั้นได้ขยายเรือนเพาะชำเพื่อสอนภาคปฏิบัติ และสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม พร้อมยกฐานะเป็นภาควิชาเกษตรศาสตร์ ในปี 2522 ต่อมาด้วยความสำคัญของอุตสาหกรรมการเกษตรที่เฟื่องฟูขึ้น ทำให้การศึกษาด้านการเกษตรถูกยกระดับขึ้นมาเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีพัฒนาการในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเปิดหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ได้แก่ หลักสูตรการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ การจัดการพืชสวนประดับ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว

อธิการบดี มรภ. ภูเก็ต กล่าวอีกว่า ทั้งนี้  มีคณาจารย์และนักศึกษาผลิตผลงานการวิจัยและเข้าประกวดแข่งขันทักษะความสามารถทางด้านเกษตรในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด นอกจากนั้นยังสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น การเปิดอาคารคณะหลังใหม่ ที่ออกแบบสะท้อนตัวตนของเทคโนโลยีการเกษตร มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการผลิตบัณฑิตเกษตรที่เปี่ยมคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน เพื่อนำสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านวิชาการเกษตรและอาหารในแถบอันดามันต่อไป

 

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด