หนุนกลุ่มเกษตรกรหัวก้าวหน้า ร่วมจำหน่ายสินค้าเกษตรบนแพลตฟอร์มออนไลน์

นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรกลุ่มต่างๆ ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เปิดมิติใหม่ในการผนึกกำลังร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” สร้างโอกาสให้แก่เกษตรกรรายย่อย รายใหญ่ วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer และกลุ่มแปลงใหญ่ มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถนำเสนอสินค้าหรือบริการ และการตลาด โดยใช้หลักการตลาดนำการผลิต พร้อมมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าได้ตามความต้องการของตลาด ตลอดจนปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์ในยุคที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 สามารถนำสินค้าจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ ภายใต้การดำเนินโครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ “เปลี่ยนเกษตรกรให้เป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพ” ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับบริษัท ลาซาด้า ประเทศไทย จำกัด จัดการฝึกอบรมแก่เกษตรกรผ่านระบบ VDO Conference “MOAC Live Streaming Course” ซึ่งมีรูปแบบการอบรมสื่อสารโต้ตอบกันระหว่างผู้สอนและผู้เข้ารับการอบรมแบบ Real Time และสามารถเก็บบันทึกการอบรมเพื่อดูย้อนหลังได้

นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ขอให้ทุกจังหวัดคัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อม มีศักยภาพ และมีสินค้าคุณภาพพร้อมจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ จังหวัดละ 5 คน จากกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายข้างต้นที่มีความสมัครใจและมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องการระบายผลผลิตหรือสินค้าก่อนเป็นอันดับแรก เข้ารับการอบรมผ่านระบบ VDO Conference “MOAC Live Streaming Course” โดยใช้สำนักงานเกษตรจังหวัดเป็นสถานที่จัดการฝึกอบรมดังกล่าว รวมทั้งนำสินค้าเกษตรจำหน่ายบน www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกรกระจายผลผลิตทางการเกษตรผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพิ่มมากขึ้น และพร้อมส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ