กระทรวง อว. MOU ร่วม ม.แม่โจ้ จัดหลักสูตร Non degree พัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/) เพื่อการมีงานทำและเตรียมพร้อมรองรับการทำงานหลังวิกฤต Covid-19

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน  2563 ที่ผ่านมา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและเทคโนโลยี (อว.) ได้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพื่อลงนามความร่วมมือ กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill / Upskill / Newskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคติหลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนลงนามทั้ง 2 ฝ่าย ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงฯ (ศรีอยุธยา) กรุงเทพฯ และห้องประชุมพวงแสด สำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ     ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษานำร่องที่เข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งให้นโยบายเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ ให้ประสบความสำเร็จ

สำหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีรากฐานทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกหลักสูตร Non degree ให้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 2 หลักสูตร  ได้แก่ 1.หลักสูตรนักนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ครบวงจร และ 2.หลักสูตรนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรเชิงพาณิชย์ โดยจะมีการบริหารจัดการหลักสูตร เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ตามข้อกำหนดของโครงการ  ดำเนินการจัดอบรม เตรียมระบบประเมินผลการจัดอบรม และสนับสนุนข้อมูลการจัดอบรมให้กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิติดตามประเมินการจัดอบรมเพื่อให้การรับรองและขึ้นทะเบียนหลักสูตร เป็นกลไกสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งติดตามผลการมีงานทำการสร้างงาน การพัฒนางาน ความพึงพอใจของสถานประกอบการอีกด้วย