ชมรมโลกสีเขียว มทร.ศรีวิชัย นครศรีฯ (ทุ่งใหญ่) ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ

KODAK Digital Still Camera

ประเทศไทยในทุกวันนี้ ต้องประสบกับปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยซึ่งนั้นมีสาเหตุมาจาก “ป่าต้นน้ำ” ที่กำลังถูกทำลายไปปีละหลายแสนไร่ ซึ่งทำให้ในปีที่ผ่านมาประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างหนักควบคู่กันไป ซึ่งเกิดจาการบุกรุกและตัดไม้ทำลายป่าที่เพิ่มมากขึ้นทุกที

การที่จะมีต้นน้ำลำธารไปชั่วกาลนานนั้น สำคัญอยู่ที่การรักษาป่าและปลุกป่าบริเวณต้นน้ำ ซึ่งบนยอดเขาและเนินสูงนั้น ต้องมีการปลูกป่าโดยการปลูกไม้ยืนต้นและปลูกไม้ฟืน ซึ่งไม้ฟืนนั้นราษฎรสามารถตัดไปใช้ได้ แต่ต้องมีการปลูกทดแทนเป็นระยะ  ส่วนไม้ยืนต้นนั้นจะช่วยให้อากาศมีความชุ่มชื้น เป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการ ให้ฝนตกตามธรรมชาติ ทั่งยังช่วยยึดดินบนเขาไม่ให้พังทลายเมื่อเกิดฝนตกอีกด้วย ซึ่งถ้ารักษา  สภาพป่าไม้ไว้ให้ดีแล้ว ท้องถิ่นก็จะมีน้ำไว้ใช้ชั่วกาลนาน

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2520  ณ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ด้วยเหตุนี้  “ชมรมโลกสีเขียว”  คณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย นครศรีฯ (ทุ่งใหญ่) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ลำธารและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช  ด้านการฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร จึงจัดโครงการ “ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”   ณ ป่าต้นน้ำเขาปู่ – ย่า ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ซึ่งได้มีการบุกรุกและตัดไม้ทำลายป่า จนทำให้ป่าเสื่อมโทรมและเหลือพื้นที่ต้นน้ำลดลง หากไม่มีการปลูกป่าทดแทน ก็จำให้พื้นที่ป่าลดลงไปเรื่อยๆ และไม่สามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งต้นน้ำ ลำธาร ในบริเวณดังกล่าวได้อีกต่อไป

ผศ.ดร.สารคาม  แก้วทาสี อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ชมรมโลกสีเขียว ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปี  และในปีนี้เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร จึงได้จัดโครงการปลูกป่าต้นน้ำเพื่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นายธนพล  ไตรถิ่น  ประธานชมรมโลกสีเขียว กล่าวว่า  ชมรมโลกสีเขียวเอง ได้ดำเนินการออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชน เป็นประจำทุกปี และมีการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์มาโดยตลอด ถึงแม้ว่าการออกค่ายอาสาฯ แต่ละครั้งนั้น พวกเราทุกคนเองจะเหนื่อยแค่ไหน แต่สิ่งที่ได้กลับมา นั้นก็คือการได้ทำสิ่งดีๆ ร่วมกัน กับสมาชิกในชมรมฯ เพื่อน พี่ๆ น้องๆ ก็ทำให้พวกเราทุกคนมีความสุขและสามารถทำงานจนสำเร็จลุล่วงไปได้

นางสาวธิดารัตน์  จันทร์วงศ์  สมาชิกชมรมโลกสีเขียว  กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้เป็นเป็นกิจกรรมได้รับทั้งความรู้และประโยชน์ ทำให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการที่ได้ไป  ทำกิจกรรมร่วมกับชมรมโลกสีเขียว ทำให้รู้จักการทำงานเป็นทีมและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นจริง แต่เมื่อเราทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันจนทำให้งานสามารถลุล่วงไปได้ด้วยดีก็รู้สึกหายเหนื่อย

การฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำ ให้คงความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางกายภาพ

เพื่อแหล่งต้นน้ำลำธารที่เอื้ออำนวยประโยชน์ต่อไป