เปิดข้อมูลไม้ผลตะวันออกครั้งที่ 3 ปีนี้ผลผลิตเพิ่มขึ้นทุกชนิด ชูตัวเลขผลผลิต รวม 786,116 ตัน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผยข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก ภายใต้การติดตามสถานการณ์ของคณะทำงานสำรวจข้อมูลฯ ครั้งที่ 3/2560 ระบุ ทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอง ใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก มีเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้น คาดการณ์ปริมาณผลผลิตรวม 786,116 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.84  แจง ผลผลิตออกสู่ตลาดสูงสุดช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายนนี้

นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยถึงการประชุมของคณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก เพื่อทำการวิเคราะห์และพยากรณ์ข้อมูลปริมาณการผลิตไม้ผลภาคตะวันออก (ทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอง) ของจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมาว่า ภาพรวมของไม้ผลภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น ดังนี้

ไม้ผลรวมทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอง ของ 3 จังหวัดภาคตะวันออก มีเนื้อที่ยืนต้นรวม 735,566  เพิ่มขึ้น 3,526 ไร่ (ร้อยละ 0.48) เนื้อที่ให้ผลรวม 669,717 ไร่  เพิ่มขึ้น 4,843 ไร่ (ร้อยละ 0.73) คาดว่าปริมาณผลผลิตโดยรวม 786,116 ตัน เพิ่มขึ้น 223,952 ตัน (ร้อยละ 39.84) โดยผลผลิตไม้ผลเพิ่มขึ้นทั้ง 4 ชนิด และคาดว่าผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึง ปลายเดือนตุลาคม โดยจะออกมากสูงสุดในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ถึง ปลายเดือนมิถุนายน ทั้งนี้ สถานการณ์ไม้ผลแต่ละชนิด พบว่า

ทุเรียน ออกดอกแล้วประมาณร้อยละ 99 โดยผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดแล้วตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ทั้งนี้ผลผลิตทุเรียนเพิ่มขึ้นตามผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก เนื่องจากสภาพอากาศเย็นส่งผลดีต่อการออกดอกของทุเรียน รวมทั้งเนื้อที่ปลูกทุเรียนในปี 2555 เริ่มให้ผลผลิตเป็นปีแรก และประกอบกับราคาทุเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาอย่างต่อเนื่อง จูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษาในการเพิ่มผลผลิต จึงทำให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น สำหรับการกระจายตัวของผลผลิตทุเรียนจะออกสู่ตลาด ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงปลายเดือนกรกฎาคม โดยจะออกมากที่สุดในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนพฤษภาคม

มังคุด ออกดอกแล้วประมาณร้อยละ 50 ภาวะการผลิตมีหลายระยะทั้งระยะปากนกแก้ว ถึง ระยะผลเล็ก ผลผลิตมังคุดเพิ่มขึ้น เนื่องจากเนื้อที่มังคุดที่ปลูกในปี 2553  เริ่มให้ผลผลิตได้ปีแรกอีกทั้งในปีที่ผ่านมา ทั้ง 3 จังหวัด มังคุดออกผลไม่มาก ทำให้ต้นมังคุดมีระยะเวลาการพักสะสมอาหารมากขึ้น คาดว่าหากสภาพอากาศที่เย็น ไม่ถึงกับอากาศหนาวมากและมีลมโชย จะเป็นสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการออกดอกของมังคุดทำให้มังคุดติดผลได้ดี สำหรับการกระจายตัวของผลผลิตจะออกสู่ตลาด ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม ถึง เดือนกรกฎาคม โดยจะออกมากที่สุดในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนมิถุนายน

เงาะ ออกดอกแล้วประมาณร้อยละ 85 อยู่ในช่วงระยะตั้งช่อดอกถึงระยะผลเล็ก แต่ส่วนใหญ่อยู่ในระยะดอกบาน ผลผลิตเงาะเพิ่มขึ้น เนื่องจากเงาะที่ปลูกในปี 2556 เริ่มให้ผลในปีแรกเพิ่มขึ้น ประกอบสภาพอากาศในปีนี้ส่งผลดีต่อการติดดอกได้มากขึ้นออกดอกได้เร็วขึ้น สำหรับการกระจายตัวของผลผลิตจะออกสู่ตลาด ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม ถึง เดือนกลางเดือนสิงหาคม โดยจะออกมากที่สุดในช่วงเดือนมิถุนายนตลอดทั้งเดือน

ลองกอง ออกดอกแล้วประมาณร้อยละ 35 อยู่ในระยะดอกเขียวถึงระยะผลอ่อน ส่วนใหญ่ยังไม่ติดดอก ในช่วงนี้เกษตรกรเริ่มกักน้ำไม่ให้น้ำกับต้นลองกองเพื่อให้ต้นขาดน้ำและให้ต้นโศกสลด คาดจะเริ่มติดดอกชุดต่อไปในช่วงเดือนมีนาคม 2560  ทั้งนี้ การออกดอกของลองกองสามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปี  ผลผลิตลองกองคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากปีที่ผ่านมาลองกองออกผลล่าช้ามีลองกองที่ออกดอกในรุ่นหลังทำให้การเก็บผลลองกองยืดเวลาเก็บผลได้ถึงเดือนพฤศจิกายน สำหรับการกระจายตัวของผลผลิตจะออกสู่ตลาด ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน ถึงต้นเดือนตุลาคม โดยจะออกกระจายตัวในแต่ละเดือน ยกเว้นจังหวัดตราดที่จะออกมากในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม