ดัชนีรายได้เกษตรกร ก.พ. ปรับตัวเพิ่ม คาด มี.ค. รายได้เกษตรกรยังขยายตัว

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผย ดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ส่งผลดัชนีรายได้เพิ่ม ร้อยละ 21.91 คาด มีนาคม 2560 รายได้ของเกษตรกรยังขยายตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2559

นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงภาพรวมราคาสินค้าเกษตรซึ่งวัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 พบว่า เพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.72 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (กุมภาพันธ์ 2559)  สินค้าที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ยางพารา ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากฝนตกและมีน้ำท่วมที่ผ่านมา รวมทั้งเข้าสู่ช่วงต้นยางผลัดใบทำให้ผลผลิตลดลง  ปาล์มน้ำมัน ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากโรงงานสกัดแข่งขันกันรับซื้อ  กุ้งขาวแวนนาไม ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากภาคใต้มีสภาพอากาศแปรปรวนไม่เอื้อต่อการเติบโต สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ มันสำปะหลัง ราคาลดลงเนื่องจากราคาส่งออกมันเส้นและแป้งมันอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ส่งผลให้ราคา ที่เกษตรกรขายได้ลดต่ำลง

หากเทียบกับเดือนมกราคม 2560 ภาพรวมดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 0.39 สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ สับปะรดโรงงาน ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมาก หอมแดง ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าเดือนที่ผ่านมา  สินค้าที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยกว่าเดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในเดือนมีนาคม 2560 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2559 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา อ้อยโรงงาน กุ้งขาวแวนนาไม และปาล์มน้ำมัน

ด้านดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.16 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (กุมภาพันธ์ 2559) สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่  ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สุกร และกุ้งขาวแวนนาไม สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ยางพารา  และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม 2560 ที่ผ่านมา ดัชนีผลผลิตลดลง ร้อยละ 0.72 สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ไข่ไก่ และกุ้งขาวแวนนาไม สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง และไก่เนื้อ ส่วนในเดือนมีนาคม 2560 ดัชนีผลผลิตคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2559 โดยสินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สุกร หอมแดง และกุ้งขาวแวนนาไม

ทั้งนี้ ในส่วนของภาพรวมรายได้ วัดจากดัชนีรายได้เกษตรกร ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ร้อยละ 21.91 ซึ่งเป็นผลมาจากดัชนีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.72 และดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.16 ซึ่งในเดือนมีนาคม 2560 คาดว่ารายได้ของเกษตรกรขยายตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2559 เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตและดัชนีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสะท้อนกำลังซื้อของครัวเรือนภาคเกษตรที่ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง