วว. เปิดรับสมัครบุคลากรเพิ่ม 200 อัตรา ระยะเวลาปฏิบัติงาน 3 เดือน สนองนโยบายรัฐ แก้ปัญหาว่างงาน สู้วิกฤตโควิด-19  ภายใต้ “โครงการ อว. สร้างงาน”

วว.รับสมัครงาน 200 อัตรา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เปิดรับสมัครบุคลากรเพิ่มอีก 200 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ภายใต้ “โครงการ อว. สร้างงาน” สร้างรายได้ 9,000 บาท ต่อเดือน ระยะเวลาการจ้าง 3 เดือน มุ่งช่วยเหลือผู้ว่างงานจากสถานการณ์โควิด–19 เปิดรับสมัครออนไลน์ทาง www.tistr.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า วว. ได้รับมอบหมายจาก ดร. สุวิทย์ เมษิน ทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ดำเนินโครงการจ้างงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคราน่า 2019 (โควิด-19) หรือ “โครงการ อว. สร้างงาน” เพื่อรองรับผู้ที่ว่างงานจากสถานการณ์ COVID-19 และเสริมสร้างศักยภาพให้กับกำลังแรงงานสมัยใหม่ และส่งเสริมการพัฒนาทักษะ การทำงานในด้านต่างๆ ผลจากการดำเนินงานที่ผ่านมาของการจ้างงานในเฟส 1 และเฟส 2  วว. ได้รับสมัครบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมงานไปแล้วจำนวน 120  อัตรา

บัดนี้ วว. ประกาศสรรหาและรับสมัครบุคลากรเพิ่มเติมในเฟส 3 อีกจำนวน 200 อัตรา โดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เพื่อปฏิบัติงาน ณ วว. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานในภูมิภาค โดยผู้ที่ได้รับการจ้างงานจะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัย การวิเคราะห์ ทดสอบ การวางแผนการผลิต การใช้เครื่องมือในการผลิต การตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์ การจัดการทั่วไป การประสานงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน 9,000 บาท ต่อราย ในระยะเวลาจ้างงาน 3 เดือน ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ www.tistr.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ผู้ว่าการ วว. กล่าวเพิ่มเติมว่า วว. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ อว. สร้างงาน ในการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ ที่ช่วยให้ประชาชนที่ว่างงานจากวิกฤตโควิด-19 มีงานทำ และได้รับการพัฒนาทักษะการทำงานในด้านต่างๆ ทางด้านวิชาการเพื่อต่อยอดเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพต่อไปได้ นอกจากการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจาก วว. แล้ว ยังเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงาน/ความรู้ ได้ Up skill จากการฝึกปฏิบัติจริง รวมทั้งเรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆ ซึ่ง วว. จะมีนักวิจัยที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาเทคโนโลยีหลากหลายสาขา เช่น เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ วิศวกรรม และอื่นๆ ช่วยเป็นพี่เลี้ยงดูแลให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ วว. สามารถช่วยให้คนไทยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ www.tistr.or.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการธุรกิจและนวัตกรรม วว. โทร. (02) 577-9300 E-mail : [email protected] ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2563