อาร์เบอร์ เอเคอร์สฯ คว้า ISO/IEC 17025:2005 ตอกย้ำความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 แก่บริษัท อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งใน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ สะท้อนความเป็นผู้นำด้านคุณภาพ ความสามารถทางวิชาการและบุคลากรทางห้องปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบตรวจวินิจฉัยโรคทางสัตวแพทย์และอาหารสัตว์ตามมาตรฐานสากล

ดร.นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า การที่บริษัท อาร์เบอร์ เอเคอร์สฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ถือเป็นความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ที่ครอบคลุมทุกด้านของการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่การเตรียมตัวอย่าง ความชำนาญในการวิเคราะห์ทดสอบ การเก็บบันทึกและการรายงานผล โดยมีองค์ประกอบที่นำมาประเมินอยู่หลายด้าน เช่น ระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ การควบคุมเอกสาร การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน สถานที่และสภาวะแวดล้อม เครื่องมือ การประมาณค่าความไม่แน่นอน หลักฐานการสอบกลับได้ การสุ่มตัวอย่าง เป็นต้น

“การตรวจวินิจฉัย การทดสอบโรคทางสัตวแพทย์และอาหารสัตว์ จำเป็นต้องให้ผลการทดสอบที่มีความถูกต้อง แม่นยำ จากห้องปฏิบัติการที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ ซึ่งบริษัท อาร์เบอร์ เอเคอร์สฯ ได้มุ่งมั่นพัฒนาด้านห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง ช่วยตอกย้ำคุณภาพมาตรฐานอย่างแท้จริง” ดร.นพ.สุขุม กล่าว

ด้าน นายสัญญา เทียมศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งในด้านคุณภาพและการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับอย่างเคร่งครัด จึงได้จัดให้มีการทำระบบ ISO/IEC 17025 เพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถและมาตรฐานห้องปฏิบัติการให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยก่อนหน้านี้บริษัทผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ หรือ ISO 9001 แล้ว และมีแผนที่จะจัดทำระบบมาตฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้วย

“มาตรฐานห้องปฏิบัติการที่ได้รับในครั้งนี้ จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่องค์กรและผู้รับมอบสินค้า รวมทั้งเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการประกันคุณภาพสินค้าตลอดห่วงโซ่การผลิต ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภคอย่างแท้จริง” นายสัญญา กล่าวทิ้งท้าย