วช.ร่วมกับ มน. และเครือข่ายวิจัยภูมิภาค จัดงาน ‘มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร(มน.) และเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคเหนือ จัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2560 (Regional Research Expo 2017)” ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2560 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ภูมิภาค” ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ศาตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารักษี อธิการบดี มหาวทิทยาลัยนเรศวร และรองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ ประธานเครือข่ายภูมิภาค : ภคเหนือร่วมพิธีเปิด

 

พลเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ และเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในภูมิภาคเกิดความสนใจในการนำผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและส่วนรวม โดยเฉพาะเป็นการเปิดโอกาสให้ปราชนได้ทราบถึงความก้าวหน้าของผลงานวิจัยไทย ปัจจุบันการพัฒนาประเทศมีข้อจำกัดในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหา พร้อมไปกับการพัฒนา จึงถือว่าเป็นกลไกสทีสำคัญ ดังนั้นการส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ผ่านการวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ เป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน การผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ และการสร้างระบบการวิจัยของประเทศที่เข้มแข็ง ร่วมกับการวิจัยที่มีคุณภาพจะทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาและการยกระดับคุณภาพที่ดีขึ้น การจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค” นี้ จะทำให้เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงองค์ความรู้ ผลงานวิจัยสู่เวทีสาธารณะและผู้เกี่ยวข้องให้ทราบถึงผลงานวิจัยได้ทั่วถึงในทุกระดับ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนประเทศได้อีกทางหนึ่ง

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า “ มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค” จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ หรือภาคใต้ เพื่อขยายผลสำเร็จจากการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ” หรือ Thailand Research Expo ไปสู่การจัดเวทีในระดับภูมิภาค โดย วช. และหน่วยงานที่มีความพร้อมในส่วนภูมิภาคร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่นักวิจัยและนักวิชาการในระดับภูมิภาค ได้นำเสนอผลงานที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ ยังเป็นการให้ผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยได้เข้าถึงผลวิจัย นักวิจัยและผู้ให้บริการวิจัยมากยิ่งขึ้น สำหรับในปี 2560 วช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร และเครือข่ายวิจัยภูมิภาคได้ร่วมกันจัดงาน ภายใต้แนวคิดหลัก “ CHANGE จากผู้ใช้เป็นผู้ผลิตด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรม” โดยมี Mascot เป็นช้าง ชื่อ “น้อง CHANGE” ซึ่งสื่อความหมายถึง การใช้ช้างเป็นส่วนหัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ใส่สูทเทาแสดสื่อถึงความพร้อมปรับตัวเข้าสู่สากลนุ่งโจงกระเบนแสดงถึงความไม่ละทิ้งความเป็นไทย

การจัดงานในครั้งนี้ ประกอบด้วยนิทรรศกาลและกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การประชุมเครือข่ายวิจัยภูมิภาคการสัมมนาวิชาการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงานวิจัยเด่นจากผลงานวิจัยที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการในแต่ละด้าน อาทิ กลุ่มอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น ขี้เถ้าแกลบชะละการสุกของผลไม้ ลาก่อนปลาเกลือแบบดั้งเดิมนครรสวรรค์ ผลิตภัณฑ์แก้อาการเผ็ด กลุ่มสาธารณะสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น ส้วมสไลเดอร์ ผลงานประดิษฐ์ เพื่อสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย “หุ่นยนต์มหัศจรรย์” เครื่องส่องให้ความอบอุ่นทารกแรกคลอดโดยการแผ่รังสี กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์และระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เช่น ตู้อบแห้งด้วยอินฟราเรดระยะไกล การออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกเปลือกทุเรียนพันธุ์หลังลับแลแบบกึ่งอัตโนมัติ แขนกลเพื่อการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก กลุ่มอตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง เช่น แสดงผลิตภัณฑ์จากการวิจัยพัฒนาเครื่องสำอางค์กลิ่นดอกกล้วยไม้ช้างกระ โครงการจัดการชุมชนท่องเที่ยวบนพื้นที่ภูลมโลและพื้นที่เชื่อมโยงอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ยังได้มีพิธีลงนามใบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านมาตรฐานความปลอดภัย ห้องปฏิบัติการ โดย วช. ลงร่วมกับประธานเครือข่ายวิจัยภูมิภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยนเรศวร 2.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของประเทศ โดย วช.ลงนามร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และ3.บันทึกข้อตกลงร่วมมือด้านการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในระดับเขต โดย วช.และมหาวิทยาลัยนเรศวรลงนามร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สำนักงานสารธารณะสุขจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก มหาวิทยาลัยราชภัฤพิบูลสงคราม และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช