เกษตรปราจีนฯ ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ เสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายพิชัย วงษ์บัวงาม เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อน ศพก. (DW) ครั้งที่ 3/2563 ณ ฮิลล์ไซด์คันทรีโฮม กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท เขาใหญ่ ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นการสัมมนาภายใต้ระบบส่งเสริมการเกษตร (Training and Visiting System) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ และงานที่มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนในลักษณะการแก้ปัญหาและพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area based) รวมทั้งการนำกรอบแนวคิด “เกษตรกรมีความเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีรายได้ที่มั่นคง” นอกจากนี้ยังเป็นเวทีที่ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่อำเภอและจังหวัด ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานส่งเสริมการเกษตรที่เกี่ยวข้อง

โดยเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2563 จำนวน 6 เรื่องหลัก ได้แก่ 1) สนับสนุนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้เกิดเป็นรูปธรรมและสืบสานศาสตร์พระราชา 2) บริหารจัดการสินค้าเกษตรโดยมีหลักการตลาดนำการเกษตรและสร้างรายได้แก่เกษตรกร 3) พัฒนาองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรรุ่นใหม่ 4) สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน 5) ช่วยเหลือดูแลและให้บริการแก่เกษตรกร และ 6) พัฒนาองค์กรระบบการทำงานและบุคลากร และงานเร่งด่วนที่สำคัญ โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ พร้อมนำแนวทางนี้ยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรประสบผลสำเร็จ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก นายบัญชา ฉานุ ประธานแปลงใหญ่เห็ดฟางในโรงเรือน บรรยายเรื่องการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ และการเสวนาองค์ความรู้ที่ประสบความสำเร็จในงานส่งเสริมการเกษตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2563 นี้

ในโอกาสนี้ เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี มอบประกาศนียบัตรการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 จำนวน 3 ประเภท 7 สาขาอาชีพ ของจังหวัดปราจีนบุรี รวม 10 รางวัล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รวมทั้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร