กระจายเกลือสู่สหกรณ์ในเขตกรุงเทพฯ

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ร่วมโครงการกระจายสินค้าเกลือทะเลจากสหกรณ์ผู้ผลิตถึงผู้บริโภค ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาเกลือทะเลค้างสต๊อกในยุ้งฉางและเกลือทะเลที่กำลังออกสู่ตลาดในฤดูกาลผลิต 2562/2563

โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้วางแผนระบายเกลือทะเลจากต้นทางกระจายไปยังสหกรณ์ทั่วประเทศ ราคาถุงละ 27.50 บาท ทางสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ได้รับการประสานจากสหกรณ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 12 แห่ง ที่ต้องการสั่งซื้อเกลือทะเลของสหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี  ปริมาณ 1,955 กิโลกรัม มูลค่าทั้งสิน 10,752 บาท

และทยอยส่งมอบเกลือทะเลให้กับสหกรณ์ผู้ซื้อเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ช่วยขยายช่องทางการจำหน่ายเกลือทะเลให้กับสหกรณ์ผู้ผลิตได้ระบายสินค้าสู่ผู้บริโภคผ่านกลไกสหกรณ์ ช่วยรักษาเสถียรภาพราคาเกลือทะเลให้ดียิ่งขึ้น