เกษตรลพบุรี หนุนโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิต ปลูกพืชผักและสมุนไพร สู้โควิด-19

สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลพบุรี สนับสนุนต้นพันธุ์พืชผักและสมุนไพร 54,208 ต้น ให้แก่เกษตรกรโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิต สู้โควิด- 19

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรและความเป็นอยู่ของเกษตรกร เกิดปัญหาการกระจายสินค้าและขาดแคลนพืชอาหารเพื่อการบริโภค สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี จึงได้ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลพบุรี ได้จัดทำโครงการ “บ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19” เพื่อเป็นมาตรการเสริมในการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ให้เกษตรกรและผู้ได้รับผลกระทบมีพืชอาหารบริโภค สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

โดยสนับสนุนพืชผักและสมุนไพรหลัก จำนวน 7 ชนิด ได้แก่ ฟ้าทลายโจร มะละกอ พริก มะเขือ มะรุม กุยช่าย และแคบ้าน ให้กับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งมีเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 3,366 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ 11 อำเภอ ของจังหวัดลพบุรี ครัวเรือนละ 16 ต้น

นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า คุณสมบัติของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการนั้น ต้องมีความสมัครใจและมีพื้นที่ แหล่งน้ำเพียงพอสำหรับปลูกพืชผักและสมุนไพรที่ได้รับจากโครงการตลอดจนสามารถให้คำแนะนำวิธีการปลูกดูแลและขายพันธุ์ให้กับเกษตรกรรายอื่นเพื่อขยายผลได้ นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนให้ตั้งจุดเรียนรู้ต้นแบบ “การปลูกพืชผักและสมุนไพรในครัวเรือน” ในพื้นที่ทุกอำเภอเพื่อถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพรให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ