กระบี่ จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เน้นบูรณาการทางวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มี นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน นายวิสูตร พฤกษสุวรรณ นายอำเภอเหนือคลอง นายจีรศักดิ์ มาศโอสถ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอและจังหวัด ภาคเอกชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก การจัดงานครั้งนี้ เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน หมู่ที่ 3 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการเกษตร สามารถเข้าถึงบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้รับความรู้ด้านวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน เป็นการสร้างภาพพจน์ และภาพลักษณ์ด้านวิชาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อประชาชน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 18 คลินิก ได้แก่ คลินิกดิน, คลินิกพืช, คลินิกปศุสัตว์, คลินิกประมง, คลินิกสหกรณ์, คลินิกกฎหมายส.ป.ก., คลินิกบัญชี, คลินิกชลประทาน, คลินิกข้าว, คลินิกยางพารา คลินิกส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร, คลินิกอารักขาพืช, คลินิกสุขภาพของเกษตรกร, คลินิกสภาเกษตรกร, คลินิกประเมินผล, ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ และคลินิกอื่นๆ ประกอบด้วย นิทรรศการส่งเสริมการเกษตร นิทรรศการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ การฝึกอาชีพ การจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร และการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริษัทปุ๋ยรุ่งอรุณ จำกัด และได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน, โรงไฟฟ้าภาคใต้ (จังหวัดกระบี่) คาดว่าจะมีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้ารับบริการทางการเกษตร ไม่น้อยกว่า 300 ราย

นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมการออกหน่วยให้บริการประชาชนในวันนี้ คือ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน และเป็นการสืบสานและต่อยอดตามพระปฐมบรมราชโองการของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นการออกให้บริการพี่น้องประชาชน และบริการทางด้านการเกษตร การนำส่วนราชการระดับจังหวัดมาพบปะและให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอเหนือคลอง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องที่อำเภอ เป็นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพื่อเติมเต็มการบริการให้มีประสิทธิภาพและเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ห่างไกลมากยิ่งขึ้น

 

 

บทความก่อนหน้านี้ปรับระบบจัดการหนี้ค้างชำระของเครดิตยูเนี่ยนบ้านซ่อง ปลูกฝังอุดมการณ์สร้างความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน
บทความถัดไปแบ่งพื้นที่นา ปลูกอินทผลัม ผลผลิตดีมีคุณภาพ สร้างรายได้งาม