กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสยามคูโบต้า เดินเครื่องเปิดตัวโครงการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรแห่งแรกที่สุราษฎร์ธานี หนุนแรงงานพี่น้องชาวใต้กลับภูมิลำเนาจากผลกระทบ COVID-19 และผู้สนใจต่อยอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร

กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เดินเครื่องเยียวยากลุ่มผู้ถูกเลิกจ้าง “โครงการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19” นำร่องแห่งแรกที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี สร้างต้นแบบการนำองค์ความรู้ด้านการทำเกษตรครบวงจร การบริหารจัดการน้ำฝ่าภัยแล้ง พร้อมจัดอบรมฝึกขับเครื่องจักรกลเกษตรและรถขุดคูโบต้า สร้างโอกาสและส่งเสริมศักยภาพการประกอบอาชีพด้านการเกษตรอย่างยั่งยืนให้พี่น้องชาวใต้

ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า หลังจากที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และสยามคูโบต้า ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “โครงการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผล กระทบจากสถานการณ์ COVID-19” เพื่อบูรณาการพัฒนาฝีมือแรงงานนอกระบบที่อยู่ในภาคการเกษตรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน จนสามารถนำไปประกอบอาชีพ รวมทั้งเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกเลิกจ้างจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 รวมถึงผู้ว่างงานที่มีความสนใจด้านการทำเกษตร อันจะนำไปสู่การส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม และพัฒนาเกษตรกรให้มีความมั่นคงในอาชีพได้อย่างยั่งยืน ซึ่งโดยกำหนดพื้นที่จังหวัดนำร่องที่มีความพร้อม 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดพิษณุโลก และได้เปิดตัวโครงการที่แรก ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของภาคใต้”

ด้าน นายไวพจน์ หามาลา ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อให้หลายธุรกิจปิดตัวลงและนำไปสู่การเลิกจ้างงาน สยามคูโบต้าจึงได้นำเอาองค์ความรู้ด้านการเกษตรมาช่วยให้ผู้ที่ถูกเลิกจ้างที่มีความสนใจด้านการเกษตร โดยรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมด้านการทำเกษตร อาทิ องค์ความรู้ในการทำเกษตรครบวงจร การจัดการทรัพยากรแหล่งน้ำรับมือวิกฤตภัยแล้ง และเข้ารับการฝึกอบรมภายใต้โรงเรียนฝึกขับเครื่องจักรกลการเกษตร แทรกเตอร์ รถดำนา รถเกี่ยวนวดข้าว และ โรงเรียนฝึกขับรถขุดคูโบต้า ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัท มิตรแท้ออโตเซลล์ จำกัด ซึ่งเป็นเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายของสยามคูโบต้าที่มีศักยภาพของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เป็นพื้นที่ฝึกอบรมทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ”

โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ นายไพศาล จอมเกตุ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท คูโบต้ามิตรแท้ กรุ๊ป จำกัด พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธีเปิด ทั้งนี้ ผู้ช่วย    รัฐมนตรีฯ ได้ให้ความสนใจและทดลองขับรถขุดด้วยตัวเอง ณ สถานีฝึกอบรมภาคปฏิบัติหรือ Driving School พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องอบรมภาคทฤษฎี ภายในบริษัท มิตรแท้ออโตเซลล์ จำกัด ซึ่งจะเป็นสถานที่เรียนสำหรับกลุ่มผู้ถูกเลิกจ้างที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และกลุ่มผู้ว่างงานที่มีความสนใจในภาคการเกษตร ทั้งนี้ ผู้รับการฝึกจะได้รับฝึกทั้งในภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ตามระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองเมื่อจบหลักสูตร สามารถนำความรู้ไปปรับใช้และนำไปประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน