ม.อุบลฯ รับน้องสร้างสรรค์เชิงเกษตร รุ่นพี่นำรุ่นน้องเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกรการทำนาหยอด และทำรุ่นพี่นำรุ่นน้องเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกรการทำนาหยอด

สโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ผ่านโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อการจำหน่ายด้วยระบบนาแปลงใหญ่ สามารถช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยรุ่นพี่นักศึกษา นำรุ่นน้อง เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกรการทำนาโดยใช้เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก ตลอดจนการร่วมกันทำฝายชะลอน้ำ ซึ่งรับเกียรติจาก ดร. นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ แปลงนาสำนักงานไร่ฝึกทดลองคณะเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี แก้วระหัน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ กล่าวว่า โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อการจำหน่ายด้วยระบบนาแปลงใหญ่ โดยความร่วมมือกับกลุ่มนาแปลงใหญ่และข้าวยั่งยืน ตำบลโพธิ์ใหญ่ บริษัท สยามคูโบต้า และองค์กรความร่วมมือประเทศของเยอรมัน (GIZ) ซึ่งมี นายมนตรี พรหมลักษณ์ บรรยายการทำนาหยอดเพื่อลดต้นทุนการผลิตและการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และ นายเกรียงไกร จันทร์เพ็ง สาธิตการทำงานของเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว สำหรับพันธุ์ข้าวที่เพาะปลูก ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ กข 15 และข้าวหอมมะลิ 105 ปลูกบนพื้นที่ 35 ไร่ ตามขั้นตอน ตั้งแต่การคัดเมล็ดพันธุ์ การเตรียมแปลงกำจัดวัชพืช การหยอดเมล็ดพันธุ์ หลังการเก็บเกี่ยวนำเมล็ดพันธุ์ไปตรวจสอบคุณภาพที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์พืช ส่วนผลผลิตที่ได้นำไปจำหน่าย และสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาของคณะต่อไป ในส่วนของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ทุกชั้นปีได้เรียนรู้การทำนาวิธีการหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยใช้แทรกเตอร์ติดตั้งกับเครื่องหยอดเมล็ดและรถไถนาเดินตาม ซึ่งนักศึกษาได้ทดลองฝึกปฏิบัติตามความสนใจ นอกจากนี้ นักศึกษารุ่นพี่ และรุ่นน้องได้ร่วมกันทำฝายชะลอน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำ และกั้นน้ำเข้าสู่แปลงนาในช่วงฝนทิ้งช่วงห่าง เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ในการทำงานร่วมกันเป็นอย่างดี

นับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมการรับน้องแบบสร้างสรรค์เชิงเกษตร ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวเดือนพฤศจิกายน  นักศึกษาจะร่วมกันเกี่ยวข้าวอีกครั้ง เป็นหนึ่งประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวที่ถือปฏิบัติกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี