สสก.2 จ.ราชบุรี ชวนเกษตรกร ร่วม โครงการ New Gen Hug บ้านเกิด

นายมงคล จอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า  สสก.2 จ.ราชบุรี  มีข่าวดีถึงถึงเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ ที่มีอายุระหว่าง 17-45 ปี ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ New Gen Hug บ้านเกิด หรือผู้ที่ยังไม่ได้ทำการเกษตรแต่สนใจประเภท idea ก็ได้ หรือแม้แต่ผู้ที่ทำการเกษตรอยู่แล้วแต่สนใจ ประเภท idea หรือ idol  ผู้ชนะเลิศรับรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลมูลค่ากว่า 5,000,000 บาท

นายมงคล จอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

ทั้งนี้ทางโครงการฯ จะเปิดรับตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นี้ โดยผู้สนใจ สามารถสมัครได้ที่ www.newgenhugbaankerd.com  เฟซบุ๊ค New Gen Hug บ้านเกิด ไลน์ @baacfamily หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 02-555-0555 หรือ 091-701-7012

“สำหรับโครงการNew Gen Hug บ้านเกิด” นั้น เป็นโครงการเพื่อค้นหาเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจต่อวิถีการดําเนินกิจการด้านการเกษตร ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้นักศึกษา บุคคลทั่วไป ตลอดถึงเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือผู้นำชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองในการทำการผลิตได้ พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจในชุมชน ด้วยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและภาคีเครือข่าย พร้อมเสริมสร้างรายได้ให้ครอบครัว และคนในชุมชน ตลอดถึงเพื่อค้นหาและสนับสนุนนักศึกษา บุคคลทั่วไป เกษตรกรรุ่นใหม่ หรือผู้นําชุมชน ในการขับเคลื่อนธุรกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผสมผสานวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ และส่งเสริมการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมในรูปแบบ Social Enterprise (SE) และเพื่อสร้างนักศึกษา บุคคลทั่วไป เกษตรกรรุ่นใหม่ หรือผู้นําชุมชนให้เป็นต้นแบบ สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่กลับคืนสู่ภูมิลําเนา เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งและมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)”

นายมงคล กล่าวต่อไปว่า ผู้สมัครจะต้องมีความมุ่งมันและพร้อมที่จะประสบความสําเร็จ และเติบโตในเส้นทางด้านการเกษตรด้วยการนำนวัตกรรมมาปรับใช้ Productivity ให้กับตนเองและชุมชน มีความรู้ความชํานาญเกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป และการตลาดภาคการเกษตร แม้ยังอยู่ระหว่างการศึกษาเกี่ยวกับการเกษตร หรือประกอบอาชีพการเกษตร หรือเกี่ยวเนื่องกับการเกษตร หรือมีญาติพี่น้องประกอบอาชีพการเกษตร และมีแนวคิดในการนําวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในการพัฒนาการเกษตร หรือสนับสนุนการสร้างความมั่นคงให้กับชุมชน (Social Enterprise) มีธุรกิจเกษตรเป็นของตนเอง หรือสืบทอดอาชีพเกษตรจากครอบครัว ก็ได้

“สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัคร นั้น จะต้องมีสัญชาติไทย  มีอายุระหว่าง 17-45 ปี ผู้ที่อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ แต่สนใจสมัครจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อน และผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สนใจในอาชีพเกษตร หรือประกอบอาชีพเกษตรอยู่แล้วเป็นเบื้องต้น”นายมงคลกล่าว