สสก. 3 จ.ระยอง มอบต้นกล้าพืชผักสมุนไพรแก่เกษตรกร ในโครงการ “บ้านพอเพียง เลี้ยงชีวิตสู้โควิด -19”

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง สนองนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร ในโครงการ “บ้านพอเพียง เลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19” ผลิตพันธุ์พืชดีแจกจ่ายเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนการดำรงชีพในยามวิกฤติช่วงระบาดของเชื้อโควิด-19 พร้อมแจกเมล็ดพันธุ์พืชดีเพื่อเพาะปลูกรุ่นต่อไปได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง

นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวระหว่างตรวจเยี่ยมศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ต่อการดำเนินงานใน โครงการบ้านพอเพียง เลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19 ว่า เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดทำโครงการบ้านพอเพียง เลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19 ขึ้น เพื่อดูแลช่วยเหลือและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ตลอดถึงสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตร ทำให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ที่สำคัญเพื่อให้เกษตรกรและผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการโควิด-19 ได้มีพืชอาหารบริโภค สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน มีความมั่นคงทางอาหาร เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชน ตลอดจนแก้ปัญหาการขาดแคลนพันธุ์พืชพันธุ์ดีในท้องถิ่น

การดำเนินงานโครงการบ้านพอเพียง เลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19” ได้ผลิตต้นพันธุ์พืชผักและพืชสมุนไพร จำนวน 7 ชนิด รวม 3,634,464 ต้น แยกเป็นพืชผักและสมุนไพรหลัก จำนวน 4 ชนิด ซึ่งเป็นที่นิยมในการบริโภคและผลิตจากเมล็ดพันธุ์ได้ง่าย ได้แก่ ฟ้าทลายโจร มะละกอ พริก และมะเขือ รวมทั้งสิ้น 2,271,540 ต้น และกลุ่มพืชผักสมุนไพร จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ มะรุม ผักหวานบ้าน และแคบ้าน จำนวน  1,362,924 ต้น

โดยมอบพันธุ์พืชให้แก่เกษตรกร จำนวน 3 ครัวเรือน ต่อหมู่บ้าน ในพื้นที่ 7 หมื่นหมู่บ้าน ทั่วประเทศ นำไปปลูก ใน 3 ครัวเรือน ได้แก่ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน  และครอบครัวตัวอย่างอีก 2 ครอบครัว ในหมู่บ้านนั้นๆ ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งทั้ง 3 ครอบครัวนี้ จะเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกร หรือ ประชาชนทั่วไปรายอื่นๆ ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และนำไปปฏิบัติใช้ในพื้นที่ของตนเองต่อไป

“ขณะนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร กำลังแจกจ่ายต้นพันธุ์พืชไปยังเกษตรกรซึ่งนอกจากจะปลูกเพื่อบริโภคแล้ว ก็ยังจะสนับสนุนให้เกษตรกรที่เป็นต้นแบบปลูกเพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ดี เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่เกษตรกรรายอื่นๆ และตนเองได้นำมาปลูกในรุ่นต่อๆ ไปด้วย ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการลดการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์ดี โดยคาดหวังว่าโครงการนี้จะช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายประจำวัน มีปริมาณเมล็ดพันธุ์ดีมากขึ้น และเพิ่มปริมาณสมุนไพรที่ใช้ป้องกันรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามภูมิปัญญาไทยได้ ทั้งนี้ทางกรมส่งเสริมการเกษตร จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อติดตามให้คำแนะนำและช่วยแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องอีกด้วย” นายทวี กล่าว

นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง กล่าวว่า ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง ซึ่งรับผิดชอบจังหวัดระยอง จำนวน 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองระยอง อำเภอบ้านค่าย อำเภอแกลง อำเภอวังจันทร์ อำเภอปลวกแดง อำเภอนิคมพัฒนา อำเภอบ้านฉาง และอำเภอเขาชะเมา ได้ผลิตพันธุ์พืชพันธุ์ดีสนับสนุนโครงการฯ ประกอบด้วย ฟ้าทลายโจร มะละกอ พริก มะเขือ พืชเสริม ได้แก่ มะรุม ผักหวานบ้าน แคบ้าน กะเพรา และ หม่อน รวม 21,376 ต้น ส่วนจังหวัดอื่นๆ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา  และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี ก็ดำเนินการในลักษณะเดียวกันนี้

“ช่วงนี้หลายพื้นที่ได้ทำการคัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตามความสมัครใจแล้ว  และกำลังทยอยส่งพันธุ์พืชพันธุ์ดีที่ได้รับการเพาะชำเรียบร้อยแล้วมอบให้เกษตรกรนำไปปลูกในพื้นที่ของตนเองต่อไป” นายดำรงฤทธิ์ กล่าว

นางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดระยอง กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง ได้ร่วมกับ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเดินหน้า “โครงการบ้านพอเพียง เลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19” เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับพี่น้องเกษตรกรจังหวัดระยอง ล่าสุดเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดระยอง ผนึกกำลังทีมงานในสังกัด ร่วมส่งมอบพันธุ์พืชผักให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเพื่อส่งต่อให้เกษตรกรทุกอำเภอในจังหวัดระยอง  ตามโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู่โควิด-19 เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มีพืชอาหารบริโภค ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สามารถดำรงชีวิต และพึ่งพาตนเองได้ โดยพันธุ์ผักที่ส่งมอบมีทั้งหมด 8 ชนิด ประกอบด้วย พริก มะเขือ มะรุม กะเพรา มะรุม ผักหวานบ้าน มะละกอ ฟ้าทลายโจร รวมทั้งหมด 4,064 ต้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดระยอง

“โครงการบ้านพอเพียงฯ เป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก ซึ่งอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยองได้สร้างจุดเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลน้ำคอก อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึ่งในอนาคตจะพัฒนาต่อยอดเป็น “ศูนย์พันธุ์พืชชุมชน” เพื่อเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ต่อไป” นางระนอง กล่าว