กรมชลประทาน ร่วมลงพื้นที่ศึกษาดูงาน และให้ข้อมูลการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายบริหาร ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงาน เรื่อง “บทบาทและภารกิจของจังหวัดสกลนคร และจังหวัดมุกดาหารในการบริหารจัดการงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด การบริหารจัดการน้ำ ลุ่มน้ำก่ำ และการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร” โดยมี นายไพจิต ศรีวรขาน ประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะกรรมาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปการบริหารจัดการงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด การแก้ไขปัญหายาเสพติด แนวนโยบาย สภาพปัญหาหรือข้อขัดข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหา พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร และจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด จังหวัดสกลนคร

นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายบริหาร

ทางคณะกรรมาธิการฯ ยังได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำ ศึกษาเส้นทางการระบายน้ำและการผลักดันน้ำบริเวณลุ่มน้ำก่ำอีกด้วย

 

โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร จัดสร้างขึ้นเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในบริเวณพื้นที่โครงการ สำหรับช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำใช้ในการเกษตรและอุปโภค-บริโภค และช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำพุง หนองหาร และลุ่มน้ำก่ำ ทั้งระบบ ตามพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2535

 

“…ควรพิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำที่ปากลำห้วยร่องช้างเผือกทางฝั่งตะวันออกของลำห้วยน้ำพุง เพื่อควบคุมการไหลของน้ำในลำห้วยต่างๆ ตามที่ต้องการ ควรพิจารณาวางโครงการขุดลอกลำห้วยต่างๆ ที่ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขิน เช่น ห้วยร่องช้างเผือก ห้วยชัน และควรขุดคลองต่อเชื่อมกับหนองน้ำธรรมชาติต่างๆ พร้อมก่อสร้างอาคารบังคับน้ำให้สามารถระบายน้ำท่วมออกจากพื้นที่เพาะปลูกไปลงลำน้ำก่ำได้สะดวกในฤดูฝน และรับน้ำจากห้วยน้ำพุงผ่านลำห้วยร่องช้างเผือกและลำห้วยอื่นๆ เข้าเก็บในหนองน้ำต่างๆ เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง”

บทความก่อนหน้านี้เติมความรู้กับสัมมนาฟรี “โครงการน้ำมันเพื่อการเกษตร” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนเติบโตก้าวผ่านโควิด-19
บทความถัดไปธ.ก.ส. ร่วมปล่อยรถบรรทุกตู้คอนเทรนเนอร์แช่แข็งส่งออกปลาน้ำจืดของผู้ประกอบการ