อบรมและคัดเลือกผู้ประกอบการกลุ่มสินค้า OTOP หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ RUS-UBI สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะ UBI ภายในมหาวิทยาลัยของกลุ่มภาคกลางตอนบน โดยมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประธานจัดโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2563 จัดอบรมเพี่อพัฒนาและคัดเลือกผู้ประกอบการกลุ่มสินค้า OTOP ในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบนที่เป็นจังหวัดเมืองรองด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดลพบุรี และจังหวัดชัยนาท เป็นระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 9-11 กรกฏาคม 2563 ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร ดำรงค์ศักดิ์กุล ประธานคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการ ณ โรงแรaมคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา