มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช สร้าง “ระบบตรวจสอบเก็บข้อมูลและแจ้งสภาพแวดล้อมในโรงผักสลัดไฮโดรโปนิกส์”

สวนผักคุณครู เป็นฟาร์มปลูกผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ขนาดใหญ่เพื่อจำหน่ายผักสลัดแบบขายส่งผลผลิตทั้งหมดจะส่งขายที่ห้างแม็คโคร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่โรงเรือนตั้งอยู่ที่ 79/1 หมู่ที่ 13 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้พื้นที่บริเวณรอบบ้านปลูกเป็นโรงเรือนเป็นที่เพาะปลูก พื้นที่จำนวน 2-3 ไร่ มีการปลูกผักสลัดด้วยกันทั้งหมด 5 ชนิด คือ กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค เรดคอรัล ฟิลเลย์ ไอซ์เบิร์ก บัตเตอร์เฮด คอส โรเมน และมีผักอื่นๆ เสริมอีกด้วย ใช้ระยะเวลาในการเพาะปลูกเริ่มตั้งแต่เพาะเมล็ดจนถึงเก็บจำหน่ายเป็นเวลา 4 สัปดาห์ โดยใช้การปลูกแบบแช่ไว้ในน้ำ กำหนดระยะเวลาใส่ปุ๋ยทุกๆ 2 วัน ถ้าหากอากาศร้อนจัดก็จะใช้การวัดโดยการสังเกตลักษณะใบของผัก ถ้าหากผักมีลักษณะเหี่ยวก็จะทำการเปิดเครื่องปั๊มน้ำเพื่อพ่นหมอกไอน้ำลดความร้อนในบริเวณโรงเรือน ซึ่งขั้นตอนนี้จะใช้ความรู้สึกของคนในการประเมินความร้อนว่ามากหรือน้อย

จากปัญหาดังกล่าว นายธนพล โปรดเมธี และ นางสาวสุธิดามาศ ช่วยทุกข์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ประเสริฐ นนทกาญน์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ คิดและสร้าง “ระบบตรวจสอบเก็บข้อมูลและแจ้งสภาพแวดล้อมในโรงผักสลัด”

ระบบในโรงผักสลัด

สำหรับการออกแบบอุปกรณ์เพื่อตรวจและวัดค่าต่างๆ ของสภาพแวดล้อมโรงเรือนผักสลัดนั้น มีการทำงานในรูปแบบของระบบเทคโนโลยี Internet of Things ที่เป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สายโดยใช้เซ็นเซอร์การวัดค่า เมื่อเซ็นเซอร์วัดค่าได้จะส่งข้อมูลขึ้นไปบนระบบคลาวด์ เพื่อจัดเก็บและแสดงผลผ่านคอมพิวเตอร์ ผ่านสมาร์ทโฟน ซึ่งผู้ใช้สามารถที่จะดูสภาพแวดล้อมของโรงเรือนและอ่านค่าเซ็นเซอร์อุณหภูมิ เซ็นเซอร์ตรวจจับ วัดค่าปุ๋ย ค่าน้ำ ค่า pH และอุณหภูมิผ่านระบบอินเตอร์เน็ต จากการกล่าวข้างต้นระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนสภาพแวดล้อมภายในโรงผักสลัด พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจวัดน้ำ และสามารถเตือนเมื่อค่าเกินได้ โดยระบบจะทำการรับค่าผ่านเซ็นเซอร์แต่ละตัว หลังจากนั้น ส่งข้อมูลขึ้นคลาวด์และแสดงผลผ่าน จอ LCD PC/NB และ Mobile Monitor และมีการบันทึกผลในรูปแบบไฟล์ Excel และหากค่าเซ็นเซอร์มีค่าไม่ตรงกับค่าที่ผู้ใช้กำหนดที่กำหนดไว้ ระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านทางระบบไลน์ให้ผู้ใช้ทราบ การรายงานผลของน้ำและอุณหภูมิภายในของโรงผักสลัดได้โดยไม่ต้องมีคนควบคุมและคอยวัดตลอดเวลา และมีการแจ้งเตือนเมื่อค่าผิดปกติ โดยส่งข้อมูลทั้งหมดแบบออนไลน์ไปยังผู้ใช้ หลังจากได้รับข้อมูลที่อุปกรณ์แจ้งไปแล้ว ผู้ใช้ก็จะสามารถรู้ได้ว่าต้องเติมปุ๋ยอะไรเข้าไป เพื่อให้ค่ามันคงที่ขึ้นและสมบูรณ์

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามระละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.ประเสริฐ นนทกาญจน์ สาขาเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ โทร. (084) 682-1161