วว./บริษัท อินฟอร์มาฯ/สมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย จัดฝึกอบรมบ่มเพาะนักออกแบบบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ สานวิทย์..สู่ศิลป์ “บรรจุภัณฑ์ SMEs จงรู้ จงรอด”

ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการบ่มเพาะนักออกแบบบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ สานวิทย์..สู่ศิลป์ “บรรจุภัณฑ์ SMEs  จงรู้ จงรอด” ซึ่งจัดโดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. บริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ต จำกัด และสมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย โดยมี นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธาน บริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ต จำกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดในการนี้ นางสาวรุ้งเพชร ชิตานุวัตร์ ผู้อำนวยการและกลุ่มโครงการภูมิภาคอาเซียน บริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ต จำกัด ได้แนะนำงาน BEPlace – ProPak Asia 2020 online exhibition & digital showroom และ อาจารย์มยุรี ภาคลำเจียก ที่ปรึกษาสถาบันพลาสติก และที่ปรึกษาสมาคมการพิมพ์ไทย ร่วมเป็นวิทยากร ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น

สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานทั้งออฟไลน์และออนไลน์มากกว่า 300 ท่าน เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาเชิงวิทยาศาสตร์ ด้านวัสดุและกรรมวิธีการผลิต และความสำคัญในการเลือกวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยให้สินค้าของ SMEs ให้อยู่รอด รวมถึงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดและพัฒนาธุรกิจของตนเอง โดยมีหัวข้อการบรรยาย อาทิ ประเภท สมบัติ และการใช้งานของบรรจุภัณฑ์ ขั้นตอนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การแนะแนวการเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการ การตรวจสอบอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับ SME นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการผลงานในโครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs และงานวิจัยของศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. อีกด้วย