เรียนที่ มทร.สุวรรณภูมิ “มีวิชาชีพติดตัว ไม่ต้องกลัวตกงาน”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งจัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทําการสอน ทําการวิจัยผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้สําเร็จการศึกษามีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดยมีนโยบายในการพัฒนาส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สู่ชุมชน สังคมและประเทศชาติในอนาคต

มทร.สุวรรณภูมิ มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands on) ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ ของบัณฑิตให้เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ในด้าน Soft Skills เพื่อเป็นการเสริมสร้างจุดแข็งให้แก่บัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์เพียงพอที่จะทำงานได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยจึงมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการที่จะผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพสู่ความต้องการของอุตสาหกรรม และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้ก้าวไกลในยุค 4.0 นี้  โดยเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก และ ป.บัณฑิต ทั้งหมด 6 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์

นอกจากการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน มทร. สุวรรณภูมิ ได้นำนักศึกษาและคณาจารย์ร่วมบริการวิชาการเพื่อนำความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโดยใช้หลักการให้บริการตามหลักพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนเป็นฐาน ร่วมปฏิบัติงานถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี พร้อมการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับชุมชนตามความต้องการของชุมชนอย่างมีส่วนร่วม มุ่งเน้นให้ชุมชน มีกิน มีงาน มีอาชีพ มีเก็บและมีออม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในชุมชน โดยมีผลงานการพัฒนาบริการวิชาการในรูปแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีพร้อมใช้อย่างเป็นระบบ อันนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและเพิ่มศักยภาพงานวิจัย โดยสามารถนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ ชุมชน สังคม  ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพต่างๆ ให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน สังคม ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน โครงการภายใต้ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายความร่วมมือ (สป.อว.) ได้แก่ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเทียนด้วยระบบน้ำหยดจากพลังงานแสงอาทิตย์ การพัฒนาผลผลิตที่มีคุณภาพสูงจากหมู่บ้านมันหวาน บ้านทับน้ำ การพัฒนากล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ พัฒนานวัตกรรมเครื่องจักรกลพร้อมใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของชุมชน การเพิ่มมูลค่าจากผลมะขามป้อม มะขามป้อมแช่อิ่มอบแห้ง การแปรรูปเห็ดตับเต่า การแปรรูปน้ำพริก การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อป ฯลฯ  มหาวิทยาลัยมีกลไกในการส่งเสริมพัฒนาตั้งแต่กระบวนการ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยใช้ห่วงโซ่คุณค่า (value chain) และการพัฒนาพื้นที่ (Area approach) เป็นเครื่องมือสำคัญ  เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยส่งเสริมให้กลุ่มได้นำความรู้จากการวิจัยมาพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและการทำตลาดออนไลน์ นำส่งผลผลิตในหลายรูปแบบเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทำให้ชุมชนมีรายได้ที่ยั่งยืนแบบครบวงจร คือ มีกิน มีงาน มีอาชีพ มีเก็บและมีออม สามารถเลี้ยงครอบครัวได้อย่างเป็นสุข