โคมหลอดยูวีซี (UVC) ฆ่าเชื้อภายในบ้านโดยปรับตั้งเวลาเปิด-ปิดผ่านระบบ Application จาก มทร.ศรีวิชัย มอบให้ชุมชนวัดโคกพยอมสุการาม ต.พิจิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา

การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยการให้บริการแก่ชุมชน สังคม ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ ซึ่งการให้บริการวิชาการอาจให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม อีกทั้งการให้บริการวิชาการดังกล่าวนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่รับบริการแล้ว ยังเป็นประโยชน์ตามแนวทางของคณะ ในด้านต่างๆ คือ คณาจารย์สามารถเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อันนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตร การบูรณาการองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ทางการเรียนการสอนและการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ อีกทั้งสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างประสบการณ์สำหรับนักศึกษาในหลักสูตร

จากสถานการณ์ปัจจุบัน วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ “COVID-19” ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างประเมินค่าไม่ได้ ด้วยผู้ที่ติดเชื้อทั่วโลกที่เพิ่มสูงขึ้นกว่า 2 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 1 แสนคน โดยแต่ละประเทศก็ออกมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันและช่วยเหลือประชาชนของตัวเอง สำหรับประเทศไทยก็เช่นเดียวกันรัฐบาลได้ออกมาตรการต่างๆ ออกมาเพื่อให้ประชาชนอยู่บ้าน ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ซึ่งแน่นอนว่ามีผลกระทบต่อประชาชนทั้งประเทศในการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งเป้าหมายต้องการหยุดและลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสดังกล่าว สำหรับวิธีการฆ่าเชื้อไวรัสโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ หรือใช้แอลกอฮอล์ 70% อาจมีประสิทธิภาพแต่อาจยุ่งยากและไม่ทั่วถึง อีกทั้งอาจมีต้นทุนสูงในการใช้งานระยะยาวสำหรับประชาชนทั่วไป

ดังนั้น ทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรภัทร เฉลิมวงศ์ เห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นและเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนวัดโคกพยอมสุการาม ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา โดยทางผู้วิจัยมีความพร้อมในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อบริการนวัตกรรมในการช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสและเพื่อสุขภาพที่ดีของชาวชุมชนภายในที่อยู่อาศัยของตัวเอง โดยนำชุดโคมฆ่าเชื้อไปวางไว้ในสถานที่ปิดตามต้องการเมื่อต้องการใช้งาน กล่าวคือ เป็นชุดโคมหลอดยูวีซี (UVC) ที่สามารถตั้งไว้ฆ่าเชื้อโรคภายในห้องหรือตามที่ต้องการในบ้าน โดยสามารถปรับตั้งเวลาเปิด-ปิดตามที่ต้องการผ่านระบบ Application ในมือถือ ซึ่งสามารถควบคุมได้จากที่ไหนก็ได้ที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้งานของทุกคนในบ้าน ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินงานภายใต้โครงการ “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู้ COVID-19” ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย