วช. จัดมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ปีที่15 ผนึกเครือข่ายวิจัย โชว์ผลงานนวัตกรรมรับวิถีชีวิตใหม่ New Normal

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ จัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ระหว่าง วันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยมี น้องแกล้งดิน เป็น Mascot ของงานในปีนี้

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้มอบโล่และประกาศนียบัตร รับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (National Ethics Committee Accreditation System of Thailand : NECAST) และเกียรติบัตรรับรองเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” และในเวลา 18.30 น. จะปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พลังขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 15 นับเป็นเวทีระดับชาติที่นำเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้น เชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติเชิงนโยบาย วิชาการ สังคม/ชุมชน และพาณิชย์/อุตสาหกรรม

โดยแบ่งกลุ่มการนำเสนอใน 5 กลุ่มงานวิจัย ได้แก่ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ การแข่งขัน งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ และงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน BCG Economy Model

ภายในงานประกอบด้วย ภาคนิทรรศการ ได้แก่ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการวิจัยไทย” และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่องานวิจัยไทย นิทรรศการนวัตกรรมตอบโจทย์โรคอุบัติใหม่ นิทรรศการชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม และนิทรรศการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา

ภาคการประชุม ประกอบด้วย การประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ในหัวข้อสำคัญ เพื่อรองรับโรคอุบัติใหม่ (COVID-19) และการดำเนินวิถีใหม่ New Nomal การประชุมสัมมนาขนาดกลาง ในประเด็นปัญหาสำคัญของประเทศที่ควรเร่งแก้ไข การประชุมกลุ่มเฉพาะเรื่องในประเด็นเฉพาะที่น่าสนใจ การถ่ายทอดเทคนิคกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย (Twilight Program)

ตัวอย่างของผลงานที่นำมาจัดแสดงในงานส่วนหนึ่งจะเป็นผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับสถานณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อาทิ การพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์โรคโควิด-19 เพื่อรับมือการระบาดในประเทศไทย, หน้ากากนาโนสะท้อนน้ำที่ซักได้ 30 ครั้ง เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ (KNIN II) เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีผลงานวิจัยอื่นที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น ครีมพอกหน้าต้านสิว สารสกัดจากข้าวแดง, หุ่นยนต์เก็บขยะบนผิวน้ำ, เจลอาบน้ำสารสกัดจากผักเบี้ยทะเล, รถยกสูงกำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ยและกลบดิน มาตรฐานผลิตกัญชาทางการแพทย์ ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Highlight Stage เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่มีความพร้อมใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชุมชน/องค์กร/พาณิชย์ กิจกรรม Thailand Research Symposium 2020 เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อผู้สนใจและผู้ใช้ประโยชน์ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของการเรียนรู้ในศาสตร์สาขาวิชาการในประเด็นสำคัญอื่นๆ

รวมถึง กิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 2563 การมอบรางวัล Thailand Research Expo 2020 Award ให้แก่หน่วยงานที่นำเสนอนิทรรศการผลงานวิจัยภายในงานได้อย่างมีความโดดเด่นและมีคุณภาพ กิจกรรม Research Clinic เป็นการให้คำปรึกษาในเรื่องของการวิจัย และการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภาคเอกชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นพื้นที่เพื่อการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโครงการในพระราชดำริ ผลงานวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงจำเป็นต้องมีมาตรการในการคัดกรองผู้เข้าร่วมงานและนิทรรศการอย่างเข้มงวดเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของทางกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้จัดให้มีการเข้าร่วมงานใน 2 รูปแบบ คือ แบบ Online ซึ่งสามารถเข้าร่วมงานได้โดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ : researchexpo.nrct.go.th และ www.nrct.go.th และรับชมผ่านช่องทาง online จากสถานที่ต่าง ๆ และแบบ Onsite ซึ่งสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานและชมนิทรรศการได้ ณ สถานที่จัดงาน โดยงดการลงทะเบียนหน้างาน และ Walk in ทุกกรณี

ในปีนี้ พิธีเปิดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.

 

บทความก่อนหน้านี้ปลาหมอชุมพร 2-3 ตัว/กก. ถูกใจเกษตรกร แนะเทคนิคการเพาะพันธุ์ปลาหลายชนิด
บทความถัดไปผอ. วีระพร จำปาอ่อน คนเมืองเลย ปลูกแก้วมังกรเงินล้าน ที่ผาขาว