วช. ระดมงานวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาวัคซีนโควิด-19

ในวันที่4สิงหาคม2563 ซึ่งเป็นวันที่ 3 ของการจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 ครั้งที่ 15 ภายใต้แนวคิด วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ปรากฎว่ามีประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจร่วมชมสุดยอดผลงานวิจัยที่มีมากกว่า 300 ผลงานที่นำมาจัดแสดงภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 พร้อมร่วมรับฟังการสัมมนาในหัวข้อสำคัญเกี่ยวกับการรองรับโรคอุบัติใหม่ (covid 19)

นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ขณะนี้ทุกภาคส่วนได้บูรณาการความร่วมมือกันเต็มที่ที่จะเร่งการวิจัยหาสารที่มาช่วยสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันไวรัสโควิด19 ซึ่งองค์ความรู้ด้านการวิจัยเป็นส่วนสำคัญมากในการตรวจวินิจฉัยโรค การเฝ้าระวังดูแลควบคุม เพื่อหาแนวทางกำหนดนโยบายในการควบคุมโรคเพื่อดูแลสุขภาพที่ดีประชาชน

ด้านนายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวถึงความคืบหน้าการผลิตและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ว่า ขณะนี้ผลการวิจัยวัคซีนโควิด ในสัตว์ทั้งหนูและลิงมีความคืบหน้าไปมากและในระยะต่อไปก็เตรียมพร้อมที่จะทดสอบในมนุษย์ เพื่อศึกษาด้านความปลอดภัย การกระตุ้นสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายได้ดีหรือไม่ ที่สำคัญต้องเป็นภูมิคุ้มกันที่สามารถทำลายฤทธิ์ของเชื้อโควิคได้ ทั้งนี้แนวทางการพัฒนางานวิจัย ต้องมีทุนวิจัยที่เพียงพอต่อเนื่อง รวมทั้งจัดระบบให้ทุน บริหารทุน อย่างโปร่งใส นำไปสู่การผลิตที่ติดตามตรวจสอบได้

สำหรับประชาชนที่สนใจนวัตกรรมงานวิจัยสามารถร่วมชมงานได้จนถึงวันที่ 6 สิงหาคมนี้ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 และชั้น 23 เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพฯ