พช. รุกหนัก ตลาดออฟไลน์-ออนไลน์ ปรับตัวส่งเสริมการตลาด OTOP ทุกช่องทาง เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษ ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี 2020 ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 8-16 สิงหาคม 2563 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เกี่ยวกับนโยบาย “การส่งเสริมการตลาด OTOP สร้างเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง” พร้อมด้วยตัวแทนผู้ประกอบการ 4 ท่าน คือ นางสาวจุไรรัตน์ ไชยวัน ผู้ชนะเลิศ อันดับ 1 จากการประกวดผ้าไทยจังหวัดลำพูน และไหมยกดอก จังหวัดลำพูน นายมนตรี นนทริ เจ้าของสินค้ามนตรีเครื่องเงิน จังหวัดสุโขทัย นางสาวปรัชญา ศรียาบ จาก C-Craft Lanna ผ้าม่านผ้าฝ้ายสไตล์ล้านนา จังหวัดลำพูน และ นายบัณฑิต คีรีคามสุข ผู้ผลิต Doimork Coffee จังหวัดเชียงราย

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า การขับเคลื่อน OTOp ที่ผ่านมา ตั้งแต่ ปี 2544-ปัจจุบัน  กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้รับผิดชอบโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยการส่งเสริมอย่างครอบคลุม ตั้งแต่ด้านการส่งเสริมและยกระดับกระบวนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ ด้านคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาด ด้านการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว และด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชม โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการส่งเสริมการตลาดในทุกซ่องทาง ทั้งตลาดออฟไลน์และตลาดออนไลน์ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ซึ่งจะนำไปสู่เศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง และมั่นคงต่อไป

“สถานการณ์วิกฤติเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา ต้องยอมรับว่าเกิดผลกระทบกับผู้ประกอบการ OTOP จำนวนมาก สินค้าที่ถูกผลิตไม่สามารถนำมาจำหน่ายในการจัดงานต่างๆ ที่ภาครัฐจัด หรือตามร้านค้าต่างๆ อีกทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้สร้างและพัฒนาช่องทางการตลาดเพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว สำหรับการตลาดออฟไลน์ ปัจจุบันยอดการลงทะเบียน จำนวน 89,683 ราย มีผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียนฯ จำนวน 197,631 ผลิตภัณฑ์

ด้านตลาดออนไลน์ ได้พัฒนาเว็บไซต์ OTOP TODAY (www.otoptoday.com) แหล่งรวมสินค้า OTOP ทั่วประเทศ ยอดขายสะสม ทั้งสิ้น 22,362,101 บาท มีสินค้า OTOP บนเว็บ OTOPTODAY กรมฯ จำนวน 23,612 ผลิตภัณฑ์ และสร้าง Face book fanpage : OTOP TO DAY โอทอปทูเดย์” เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP รวมถึง “กลุ่ม Face book : OTOP TODAY ฝากร้านขายของ” ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ชุมชนท่องเที่ยว กลุ่มอาชีพ/สตรีเข้ามาเป็นสมาชิกเพื่อนำเสนอหรือแนะนำสินค้า สมาชิกที่เป็นบุคคลทั่วไปสามารถชมและสั่งซื้อสินค้าโดยตรงกับผู้ผลิต

ล่าสุด กรมการพัฒนาชุมชน ได้ร่วมมือกับ SHOPEE ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการขายสินค้าออนไลน์ จัดทำโครงการส่งเสริการขายและประชาสัมพันธ์ออนไลน์ผลิตภัณฑ์ OTOP ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ OTOP MIDYEAR 2020 Online เนื่องจากยกเลิกจัดแบบ Offine โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วม จำนวน 468 ร้าน ระหว่าง 1 มิถุนายน-29 สิงหาคม 2563 บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น SHOPEE โดยมียอดขายตั้งแต่ 1 มิถุนายน-2 สิงหาคม รวม 12.3 ล้านบาท” นายสุทธิพงษ์ กล่าว

ด้าน นางสาวจุไรรัตน์ ไชยวัน ผู้ชนะ อันดับ 1 การประกวดผ้าไทย จังหวัดลำพูน และผู้ผลิตผ้าไหมยกดอก จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ตนเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มาสืบทอดศิลปะหัตถกรรมนี้จากครอบครัว การสร้างโอกาสทางการขายของกรมการพัฒนาชุมชน เป็นโอกาสดีที่ทำให้ผ้าไหมยกดอก จังหวัดลำพูนขยายอย่างแพร่หลายมากขึ้น และทำให้คนรุ่นใหม่ๆ ได้มีโอกาสสืบสานงานหัตถกรรมต่อไปด้วย นอกจากนี้ จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เห็นชอบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย จากการผลักดันของกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติฯ ส่งผลให้ยอดขายสินค้าเพิ่มขึ้น และมีคนให้ความสนใจในเรื่องผ้าไทยมากขึ้นด้วย

ด้าน นายมนตรี นนทริ เจ้าของสินค้ามนตรีเครื่องเงิน จังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า การตลาดของกรมการพัฒนาชุมชนที่ส่งเสริมการขายในพื้นที่ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้ตนสามารถสร้างแบรนด์มนตรีเครื่องเงินขึ้นมาได้  สินค้าออกแบบลวดลายให้มีความร่วมสมัยมากขึ้น โดยไม่ทิ้งเอกลักษณ์สุโขทัยเดิมและถูกคัดเลือกเป็น OTOP 5 ดาว ในที่สุด

“ผมขอบคุณ กรมการพัฒนาชุมชน ที่ช่วยทำให้มีช่องทางในการจำหน่ายมากขึ้น แรงงานในการทำงานล้วนมากจากคนในชุมชน ช่วยทำให้คนในชุมชนมีรายได้ดีขึ้น รวมทั้งการสืบทอดลวดลายอนุรักษ์วัฒนธรรมของสุโขทัย และเผยแพร่สินค้าให้คนได้รู้จักมากขึ้น”


ด้าน นายบัณฑิต คีรีคามสุข ผู้ผลิต Doimork Coffee จังหวัดเชียงราย ซึ่งทำมากว่า 30 ปี กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนให้การสนับสนุนช่วยเหลือหลายด้าน ตั้งแต่การอบรม วิธีการจำหน่าย วิธีการลงสินค้า การถ่ายสินค้า ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับการช่วยเหลือด้านต่างๆ จากกรมการพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะด้านการตลาด เพราะทำให้ยอดขายเพิ่มมูลค่ามากขึ้น