เกษตรปราจีนฯ ลงพื้นที่ถอดบทเรียนปัจจัยแห่งความสำเร็จของผู้ผลิตส้มโอ อ.ศรีมหาโพธิ พร้อมเดินหน้าหา แนวทางพัฒนาร่วมกัน

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอในจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่สัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีถอดบทเรียน ศพก. ครั้งที่ 2/2563 จัดโดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นำโดย นายชัยณรงค์ ทิพย์พรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายพิษณุ โกมล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นางสาวพรพรรณ นุชโพธิ์พันธุ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตส้มโอบ้านโคกไม้แดง หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

โดยได้ร่วมถอดบทเรียนด้านประวัติความเป็นมา แรงจูงใจในการดำเนินงาน ต้นทุนการผลิตส้มโอ ขั้นตอนการดำเนินการผลิต ปฏิทินการผลิตส้มโอ วิธีการปฏิบัติ รวมถึงการตลาด ปัญหาอุปสรรค ปัจจัยแห่งความสำเร็จ รวมทั้งประโยชน์จากการดำเนินการกลุ่ม ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตส้มโอบ้านโคกไม้แดง มีสมาชิกที่มีความเข้มแข็ง มีองค์ความรู้และประสบการณ์ในการทำสวนส้มโอ มีความรักในอาชีพและภูมิใจในสิ่งที่ทำ มีการปฏิบัติตามหลัก GAP รวมทั้งมีโอกาสที่ดีด้านสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะสม โดยในอนาคตกลุ่มให้ความสนใจในการผลิตส้มโอให้มีมาตรฐานเดียวกัน สำหรับส่งออกต่างประเทศในอนาคตต่อไป ซึ่งมีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ และเกษตรกรกลุ่มฯ เข้าร่วมสัมมนากว่า 25 ราย