วว. ร่วมแสดงความยินดีกับ “ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์” เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว.

วว.ร่วมแสดงความยินดี รมว. อว.

ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะผู้บริหาร วว. มอบกระเช้าดอกไม้และผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัยจากโครงการ Thai Cosmetopoeia ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ กระทรวง อว. ถนนโยธี