จะเกิดอะไรขึ้น? เมื่อเด็กไทย ดื่มนมต่ำกว่าอาเซียนและทั่วโลก 4-7 เท่า

นำเสนอผลงานการรณรงค์การบริโภคน้ำนมแก่นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ทำเนียบรัฐบาล

ตามที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ เอฟเอโอ ได้กำหนดให้ วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันดื่มนมโลก (World MilkDay)” เพื่อให้ประเทศต่างๆ และองค์กรที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์และกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการบริโภคนม ด้วยการให้ความรู้และคุณประโยชน์ของนมแก่ประชาชน 

ปัจจุบัน กว่า 40 ประเทศทั่วโลก ได้มีการจัดกิจกรรมวันดื่มนมโลก เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักและเห็นความสำคัญของคุณประโยชน์จากน้ำนม ที่มีผลต่อการพัฒนาของประชากรทุกเพศทุกวัย

“ในส่วนของประเทศไทยปีนี้ ได้จัดงานวันดื่มนมโลก (World Milk Day) ปี 2559 ขึ้น ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน   ภายใต้แนวคิด “โคนมอาชีพพระราชทาน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ตามที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ เอฟเอโอ ได้กำหนด ให้วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันดื่มนมโลก (World Milk Day)” นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงาน วันดื่มนมโลก ปี 2559 ซึ่งมีองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นแม่งานหลักไปเมื่อเร็วๆ นี้

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงาน “วันดื่มนมโลก (World Milk Day)” เพื่อให้ประเทศต่างๆ และองค์กรที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์และกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการบริโภคนม ด้วยการให้ความรู้และคุณประโยชน์ของนมแก่ประชาชน โดยปัจจุบันกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ได้มีการจัดกิจกรรมวันดื่มนมโลก เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักและเห็นความสำคัญของคุณประโยชน์จากน้ำนม ที่มีผลต่อการพัฒนาของประชากรทุกเพศทุกวัย

นายธีรภัทร กล่าวด้วยว่า ผลสำรวจล่าสุด พบคนไทยดื่มนมน้อยมาก เฉลี่ยคนละประมาณ 15 ลิตร ต่อปี ในขณะที่อาเซียน เฉลี่ยคนละ 60 ลิตร ต่อปี และทั่วโลก เฉลี่ยคนละ 103.9 ลิตร ต่อปี หรือกล่าวได้ว่าอัตราดื่มนมของคนไทยยังต่ำกว่าอาเซียนและทั่วโลก 4-7 เท่า ส่งผลให้เด็กไทยเมื่อมีอายุ 18 ปี มีความสูงเฉลี่ยค่อนข้างเตี้ย โดยผู้ชายสูงเฉลี่ย 167.1 เซนติเมตร ผู้หญิงสูงเฉลี่ย 157.4 เซนติเมตร เท่านั้น 

ดังนั้น กระทรวงเกษตรฯ จึงได้มีนโยบายให้มีการจัดงานวันดื่มนมโลกเป็นประจำทุกปี เพื่อกระตุ้นให้เด็กไทยเห็นถึงความสำคัญของการบริโภคนม เพื่อเพิ่มพลานามัยและความแข็งแรงของร่างกายให้เด็กไทย

ทั้งนี้ รัฐบาลได้ให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และกลุ่มอุตสาหกรรมนมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีนโยบายเกี่ยวกับโครงการนมโรงเรียน ที่เน้นย้ำในเรื่องคุณภาพน้ำนมดิบที่ดีและความโปร่งใส เพื่อให้นักเรียนทั่วประเทศได้ดื่มนมคุณภาพดีอย่างทั่วถึง รวมทั้งแก้ไขปัญหาให้กับสหกรณ์โคนมอย่างยั่งยืน มีการอนุมัติโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้ำนมโค ภายใต้การปรับโครงสร้างการผลิตและความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้านการปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้ำนมโคของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์นมของไทยในตลาดอาเซียน รวมทั้งแก้ปัญหาผลผลิตน้ำนมดิบขาดแคลนไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด

ด้าน นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวถึงรูปแบบการจัดงานวันดื่มนมโลกของประเทศไทย ในปี 2559 ว่ามีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ผู้แทน เอฟเอโอ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ผู้แทนส่วนราชการ เกษตรกร ผู้ประกอบการและผู้บริโภคทั่วไป โดยรูปแบบการจัดงาน เป็นการนำเสนอความรู้และแสดงผลิตภัณฑ์นมใหม่ๆ ให้แก่ผู้บริโภคได้เข้าใจและมีทัศนคติที่ถูกต้องในการดื่มนม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค เพื่อกระตุ้นให้คนไทยหันมาดื่มนมให้มากขึ้นกว่าที่ดื่มอยู่ในปัจจุบัน พร้อมทั้งเน้นการสร้างนิสัยรักการดื่มนมในทุกเพศทุกวัย โดยมีกิจกรรมภายในงาน อาทิ ชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การออกบู๊ธของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนม ร่วมสนุกกับการเล่นเกมส์ และความบันเทิงบนเวที เป็นต้น

 

ทั้งหมดนี้คือ อีกหนึ่งการทำงานเพื่อการส่งเสริมการบริโภคน้ำนม เพื่อให้มีปริมาณเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของประเทศไทย…