กยท. เดินเครื่องต่อเนื่อง จัด บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) คุ้มครองชาวสวนยาง เน้นจ่ายไว ยื่นขอสินไหมง่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

วันนี้ (19 สิงหาคม 2563) ณ ห้องรับรอง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย รับมอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง จากผู้แทน บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่ กยท. จัดทำให้กับเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. จำนวนกว่า 1.4 ล้านราย โดยเริ่มคุ้มครองแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำหรับกรมธรรม์ดังกล่าว จะให้ความคุ้มครองเกษตรกรชาวสวนยางกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากกรณีอุบัติเหตุทั่วไป จ่ายสูงสุด 500,000 บาท กรณีอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ จ่ายสูงสุด 250,000 บาท และค่าปลงศพทุกราย รายละ 30,000 บาท ซึ่งกรณีจ่ายค่าปลงศพทางบริษัท ทูน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะจ่ายสินไหมให้ภายใน 15 วันทำการ และสินไหมอุบัติเหตุภายใน 45 วันทำการ โดยนับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง ทั้งนี้ หากเกษตรกรชาวสวนยางประสบเหตุสามารถแจ้ง กยท. ในพื้นที่ เพื่อรวบรวมเอกสารและส่งผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ช่วยลดขั้นตอนทำให้ผู้รับผลประโยชน์ได้สินไหมทดแทนรวดเร็วยิ่งขึ้น