คณะครุศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย กับบทบาท ม.พี่เลี้ยง…เผยเป็นแรงบันดาลใจในการเรียนและการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมี สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว) ผ่านสำนักงานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง โดยโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันการศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษาเพื่อเพิ่มพูนทักษะอาชีพสู่การเป็นผู้เรียนยุคดิจิตอล ณ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีกิจกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพ เช่น การทำสบู่ แชมพู เจลล้างมือ และผงซักฟอกเพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษาเพื่อเพิ่มพูนทักษะอาชีพสู่การเป็นผู้เรียนยุคดิจิตอล : โรงเรียนวัดท่าข้าม และโรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการหุ่นยนต์และการซ่อม บำรุงไฟฟ้าเบื้องต้นและการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ ออกแบบสื่อต่างๆ การใช้คอมพิวเตอร์การทำ Portfolio

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษาเพื่อเพิ่มพูนทักษะการเป็นมัคคุเทศก์สู่การเป็นผู้เรียนยุคดิจิตอล โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา และกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมพัฒนาความรู้ความสามารถ ทางด้านนักข่าวตัวน้อย มัคคุเทศน์ นักข่าว พลเมือง

ว่าที่ร้อยตรีประสาน โรติโตปการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าข้าม กล่าวว่า “การจัดโครงการ ม.พี่เลี้ยง เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผู้เรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา ซึ่งพี่ๆ นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนจากมหาวิทยาลัยมาถ่ายทอดให้แก่ น้องๆ ชั้นประถมศึกษาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการเรียนและการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี”