ร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จำกัด เปิดพื้นที่จำหน่ายผลผลิตการเกษตรของสมาชิกและผลิตภัณฑ์ จากเครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศ ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ พร้อมขยายช่องทางการตลาดสินค้าคุณภาพจากสหกรณ์ผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์แห่งแรกที่ร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จำกัด พร้อมเดินหน้าพัฒนาร้านค้าสหกรณ์ให้เป็นจุดจำหน่ายสินค้าคุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มกลุ่มเกษตรกร เพื่อผลักดันให้เป็นศูนย์รวบรวมและจำหน่ายผลผลิตที่มีคุณภาพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ในราคาที่เป็นธรรม และส่งเสริมความร่วมมือแลกเปลี่ยนและกระจายสินค้าผ่านเครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศ

เมื่อเร็วๆ นี้ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์แห่งแรกของจังหวัดสิงห์บุรี ที่ร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จำกัด เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ณ ร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จำกัด ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จำกัด จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างร้านค้าสหกรณ์ เครือข่ายสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่มีบทบาทในการบริหารจัดการผลผลิตและสินค้าจากสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ เชื่อมโยงไปสู่ผู้บริโภค โดยมี นายอร่าม ชาวบ้านกร่าง สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี นายรุจิพงษ์ ทูปคันโธ ประธานร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จำกัด ขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสิงห์บุรี ให้การต้อนรับ

จากนั้น อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมยอดซื้อสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563 จำนวน 3 รางวัล และร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายนาทีทอง พร้อมทั้งชมสินค้าคุณภาพของสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ สหกรณ์เครือข่าย และกลุ่มอาชีพ อาทิ กล้วยหอมท่าช้าง จากสหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จำกัด ปลาช่อนแดดเดียว จากกลุ่มแปรรูปและถนอนอาหารจากปลาบ้านตราชู ผลิตภัณฑ์นม จากสหกรณ์การเกษตรมวกเหล็ก จำกัด จังหวัดสระบุรี ขนมเปี๊ยะ จากกลุ่มแม่บ้านดาวเรืองพัฒนา ผักปลอดสารพิษ จากเกษตรกรในพื้นที่ ทั้งนี้ ร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จำกัด ได้มีการเชื่อมโยงธุรกิจกับสหกรณ์ต่างๆ เพื่อนำสินค้ามาจำหน่าย ประกอบด้วย ข้าวสาร จากชุมนุมสหกรณ์จังหวัดสระบุรี สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด จังหวัดปทุมธานี สหกรณ์การเกษตรท่าโขลง จำกัด จังหวัดลพบุรี สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด จังหวัดอุทัยธานี วิสาหกิจชุมชนแม่ลา กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านบางมัญ จังหวัดสิงห์บุรี และสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด ไข่ไก่ จากสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อย จำกัด จังหวัดอ่างทอง ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป (ปลาช่อนแดดเดียว) จาก ป.เกษตรฟาร์มสิงห์บุรี สินค้าประมงแปรรูป จากสหกรณ์การเกษตรเพื่อลูกค้า ธ.ก.ส.พังงา จำกัด และสหกรณ์ประมงบางจะเกร็ง – บางแก้ว จำกัด จังหวัดสมุทรสงคราม ผลไม้ จากสหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จำกัด จังหวัดสิงห์บุรี สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด จังหวัดจันทบุรี และสหกรณ์การเกษตรทุ่งควายกิน จำกัด จังหวัดระยอง รวมทั้งมีการแจกคูปองส่วนลดสำหรับซื้อสินค้าที่จำหน่ายภายในซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์อีกด้วย

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการพัฒนาร้านสหกรณ์ให้เป็นจุดจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีคุณภาพจากจังหวัดต่างๆ เช่น ข้าวสาร นม ไข่ไก่ ผัก ผลไม้ อาหารแปรรูป เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าสหกรณ์มากขึ้น และผลักดันให้สหกรณ์เป็นศูนย์รวบรวมและจำหน่ายผลผลิตที่มีคุณภาพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ภายใต้แนวคิด สดจากฟาร์มถึงมือคุณ Fresh From Farm by Co-op “สด สะอาด ปลอดภัย” ปัจจุบันมีสหกรณ์สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 92 แห่ง 42 จังหวัด 2 พื้นที่ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ส่งเสริมองค์ความรู้ เทคนิคการจัดการร้าน การสร้างนวัตกรรมการบริการ การบริหารจัดการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมถึงประชาชนได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ในราคาที่เป็นธรรม และจะขยายผลไปในพื้นที่ที่เหมาะสมทั่วประเทศ

ร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จำกัด เป็นสหกรณ์ประเภทร้านค้า ได้จดทะเบียนจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2471 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2491 โดย นายสนิท วิไลจิตร อดีตอธิบดีกรมการปกครอง ซึ่งมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีสมัยนั้น โดยได้รวมกลุ่มข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการจัดตั้งร้านสหกรณ์ขึ้น และได้ดำเนินงานมาตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2491 จนถึงปัจจุบัน มีทุนการดำเนินงานทั้งสิ้น 27 ล้านบาทเศษ ผลการดำเนินงานของร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จำกัด ตั้งแต่เข้าร่วมโครงการ (ตุลาคม 2562 – กรกฎาคม 2563) มียอดการจำหน่ายสินค้ารวมมูลค่ามากกว่า 1.38 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจำหน่ายสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ และการกระจายสินค้าในเครือข่ายสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ร้านค้าปลีก รวมทั้งออกร้านธงฟ้าประชารัฐด้วย ที่ผ่านมากรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าพร้อมอุปกรณ์ วงเงินงบประมาณ 7.2 ล้านบาท และได้ดำเนินงานเป็นศูนย์กระจายสินค้าให้กับสหกรณ์เครือข่ายต่างๆ ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งได้รับคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับชาติ ประเภทร้านค้า ประจำปี 2544 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การขับเคลื่อนศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2559 ด้วย