กรมส่งเสริมการเกษตร เผยรายชื่อวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี 2563

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดีและมีแนวโน้มการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเป็นตัวอย่างและต้นแบบสำหรับวิสาหกิจชุมชนอื่นๆ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นและพัฒนาประสิทธิภาพการประกอบการวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความมั่นคง ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกียรติคุณของวิสาหกิจชุมชนที่มีผลงานดีเด่นสู่สาธารณะ

สำหรับผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี 2563 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าศรี ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี รับเงินรางวัล จำนวน 14,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้าย บ้านหนองบัวน้อย ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น รับเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขี้นาคแผนใหม่ ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ รับเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนรังไหมประดิษฐ์ ตำบลลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี วิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยน้ำโจน 2555 ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี และวิสาหกิจชุมชนมังคุดแปลงใหญ่คิชฌกูฏ ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

นายชาตรี บุญนาค

 

ทั้งนี้ คุณสมบัติของวิสาหกิจชุมชนที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเป็นวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ผ่านการประเมินศักยภาพอยู่ในระดับดี มีข้อมูลการประกอบกิจการย้อนหลังเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี นับตั้งแต่รับสมัคร ได้แก่ รายงานการประชุม ข้อมูลด้านการบัญชี แผนประกอบการ/ธุรกิจ ซึ่งการประกอบกิจการต้องดำเนินงานโดยคณะบุคคลในชุมชน และสอดคล้องกับศักยภาพ บริบทของชุมชนหรือแผนชุมชน รวมทั้งต้องมีกิจกรรมที่หลากหลาย เชื่อมโยงและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยเกณฑ์การตัดสินพิจารณาจากแนวคิดและการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน เพื่อบ่งชี้ความสามารถในการพัฒนาตนเองของวิสาหกิจชุมชน จนกระทั่งเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เพื่อให้ได้วิสาหกิจชุมชนตามคุณลักษณะดีเด่นที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย ความคิดริเริ่ม ความสามารถในการบริหารและการจัดการสถาบัน บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสถาบัน ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบัน รวมทั้งการทำกิจกรรมด้านสวัสดิการชุมชน สาธารณประโยชน์ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม