สภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ รับรองแปลงเกษตรอินทรีย์พื้นที่ 14 ไร่ พร้อมรับรองผลผลิตแปรรูปข้าวอินทรีย์ จำนวน 6 รายการ เป็นสินค้าคุณภาพดี OK KALASIN

เมื่อเร็วๆนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมติสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 5/2563 ให้การรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม และ Organic OK ตลาดนำผลิต แก่ นางนิตยา ภูชมศรี เจ้าของแปลง “บ้านสวนน้อมเกล้า” อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่ จำนวน 14 ไร่ หลังทำนาข้าวอินทรีย์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2557 รวมเวลา 7 ปี พร้อมรับรองผลผลิตแปรรูปข้าวอินทรีย์ จำนวน 6 รายการ  ได้แก่  1. ข้าวหอมมะลิ 105 2.ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 3.ข้าวเหนียวแดงนพเก้า 4.ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์ 5.ข้าวเหนียวดำลืมผัว และ 6.ผงข้าวหอมน้อมเกล้า เป็นสินค้าคุณภาพดีของจังหวัดกาฬสินธุ์ หรือ OK KALASIN ณ ห้องประชุมชั้น 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งนำเสนอผลงานด้วยเอกสาร การสาธิต การจัดนิทรรศการประกอบการบรรยาย โดย นางนิตยา ภูชมศรี เจ้าของแปลง

ทั้งนี้ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ จะได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำระบบ QR Code  ติดโลโก้ Organic Ok ตลาดนำผลิต OK KALASIN พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รับทราบอย่างทั่วถึงต่อไป