ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตภาพและมูลค่าพืชไร่ชุมชน (สับปะรด) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วว. ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GMP จากการตรวจประเมิน โดย บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

โรงงาน
รอง อช รับหนังสือรับรอง เซนทรัลแล็ป

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตภาพและมูลค่าพืชไร่ชุมชน (สับปะรด) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GMP จากบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ในขอบข่ายกระบวนการคัดบรรจุสับปะรดตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด (Good Manufacturing Practices for Packing House of Fresh Fruits and Vegetables) มกษ. 9035-2553 ช่วยเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ช่วยแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำอย่างเป็นรูปธรรม

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ดร. รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว. เข้ารับใบรับรองมาตรฐาน GMP จาก นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ขอบข่ายกระบวนการคัดบรรจุสับปะรดตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด (Good Manufacturing Practices for Packing House of Fresh Fruits and Vegetables) มกษ. 9035-2553 ในส่วนของ ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตภาพและมูลค่าพืชไร่ชุมชน (สับปะรด) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ วว. ที่มุ่งเน้นการนำหลักการของ GMP มาใช้ครอบคลุมข้อกำหนดตามมาตรฐานสินค้าเกษตรที่จำเป็นสำหรับการคัดบรรจุสับปะรดผลสด ตั้งแต่การรับวัตถุดิบ การจัดเตรียม คัดเลือก การตัดแต่ง การตัดแต่ง การทำความสะอาด การป้องกันความเสียหายของผลผลิต การบรรจุ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยและมีคุณภาพเหมาะสมเพื่อการจำหน่าย รวมถึงการจัดการที่ดีในเรื่องสุขอนามัย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายมีคุณภาพและความปลอดภัย เป็นที่มั่นใจเมื่อถึงมือผู้บริโภค และ GMP ยังคงเป็นระบบประกันคุณภาพพื้นฐานก่อนที่จะพัฒนาไปสู่ระบบประกันคุณภาพอื่นๆ ต่อไป (ในวันที่ 9 ก.ย. 2563 ณ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางฯ บางเขน)

นายสายันต์ ตันพานิช กล่าวว่า ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตภาพและมูลค่าพืชไร่ชุมชน (สับปะรด) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วว. ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 9/4 หมู่ที่ 10 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นศูนย์ฯ ที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อช่วยยกระดับศักยภาพทางธุรกิจของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสับปะรดให้มีประสิทธิผล โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยซึ่งมีเงินทุนและความสามารถในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในระดับต่ำ และเพิ่มโอกาสทางการตลาดส่งออกสำหรับสับปะรดผลสด ช่วยปิดช่องว่างของการพัฒนาอุตสาหกรรมสับปะรดส่งออกของไทย อีกทั้งยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดไทยให้ก้าวไกลสู่การค้าในเวทีโลก

“…ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีคัดบรรจุสับปะรดเพื่อการส่งออก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นับเป็นโรงงานคัดแยกสับปะรดที่มีความทันสมัย มีเทคโนโลยีอัตโนมัติในการคัดแยกขนาด ทำความสะอาดผล การแว็กซ์ และคัดบรรจุเพื่อการส่งออกสับปะรดที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของประเทศ มีการเก็บรักษาและควบคุมอุณหภูมิของสับปะรดเพื่อยืดอายุการจัดเก็บ โดยเทคโนโลยีสามารถปรับใช้กับสับปะรดได้หลากหลายสายพันธุ์ นอกจากนั้น ศูนย์ฯ นี้ยังมีการพัฒนาในส่วนของโรงแปรรูปสับปะรดครบวงจร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตที่ตกเกรด ให้สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากลายและมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ช่วยเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและช่วยแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำได้อีกทางหนึ่ง ศูนย์ฯ นี้พร้อมรองรับการให้บริการเกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสับปะรดที่สำคัญของประเทศ และจังหวัดอื่นๆ ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 2 ด้วย…” รองผู้ว่าการฯ วว. กล่าว

 

บทความก่อนหน้านี้กรมส่งเสริมการเกษตร ปรับ Function ใหม่ให้ทันสมัยบนแอปพลิเคชั่น Farmbook พร้อมเชิญชวนขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน
บทความถัดไปซีพีเอฟ เสิร์ฟ “กุ้งซีพีแปซิฟิก” สด อร่อย ปลอดภัย และร่วมสร้างความยั่งยืนสิ่งแวดล้อม