“ตลาดนำ…การผลิต” แม่ฮ่องสอนสร้างป่าสร้างรายได้

จังหวัดยากจนที่สุด “แม่ฮ่องสอน” ที่มีความสุขอันดับ 1 ของประเทศ (ข้อมูลจาก : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี 2561) จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ 7,987,808 ไร่ โดยมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภาคเหนือ และอันดับ 8 ของประเทศ ซึ่ง 85 เปอร์เซ็นต์ เป็นพื้นที่ป่า 4.5 เปอร์เซ็นต์ เป็นพื้นที่การเกษตร (361,766 ไร่) และ 10.5 เปอร์เซ็นต์ เป็นที่อยู่อาศัยและอื่นๆ สภาเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้ประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกษตรกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนสามารถดำเนินวิถีชีวิตด้านการเกษตรร่วมกับป่าได้อย่างมีความสุขและอย่างยั่งยืน

โดยสภาเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ดำเนินการกิจกรรมจัดตั้งธุรกิจรายสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรเกษตรกร มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา แก้ปัญหา เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้ และนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนได้อย่างยั่งยืน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงดำเนินกิจกรรมจัดตั้งกลุ่มธุรกิจรายสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มเกษตรปลอดภัยบ้านนาเปะ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยยึดหลัก “ตลาดนำ…การผลิต” การขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรปลอดภัยบ้านนาเปะ
ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเข้าร่วมเครือข่ายโครงการสร้างป่าสร้างรายได้จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ บริษัท ฟาร์มโตะ ประเทศไทย จำกัด เพื่อจัดแสดงสินค้าการเกษตรที่มีมาคุณภาพและคัดสรรจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรงในตลาดโมเดิร์นเทรด หรือห้างสรรพสินค้า (Department Store) เดอะมอลล์ ซึ่งเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อที่สูง มีความต้องการอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ รวมทั้งประชาสัมพันธ์และยกระดับผลิตภัณฑ์ของชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เกิดการเชื่อมโยงตลาดและบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐ เอกชน ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ชุมชนและสร้างความเข้มแข็งให้กับอาชีพภาคการเกษตร

จากการร่วมจัดแสดงสินค้ากลุ่มองค์กรเกษตรกร กลุ่มปลอดภัยบ้านนาเปะ ในงาน “คัดไทย มาร์เก็ต” ณ ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ดำเนินกิจกรรมจัดแสดงสินค้า ในวันที่ 10-15 มีนาคม 2563 และงาน BKK Fruit Fest 2020 ระหว่าง วันที่ 4-10 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางแค โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าให้ความสนใจ ได้แก่ มันหวานญี่ปุ่น ผักอินทรีย์ ถั่วลายเสือ งาขาว งาดำ จานจากวัสดุธรรมชาติ หลอดจากไม้ไผ่ ซึ่งสินค้าเกษตรของกลุ่มนาเปะ จัดเป็น 1 ใน 5 บู๊ธที่น่าสนใจที่สุดในงาน โดยมียอดการจำหน่าย เฉลี่ยวันละ 20,000 บาท รวม 5 วัน 100,000 บาท ซึ่งการออกจัดแสดงสินค้าในครั้งนี้ ส่งผลให้ ผู้บริหารของ บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด มีความสนใจในผลิตภัณฑ์การเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นอย่างยิ่ง ได้มีการหารือในการลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อดูพื้นที่ผลิตผักอินทรีย์เพื่อใช้ในการเชื่อมโยงตลาดของกลุ่มเกษตรปลอดภัยบ้านนาเปะต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 053-686-218