พด. เร่งเดินหน้า โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ สร้างคนเกษตรเข้มแข็ง ชุมชนยั่งยืน

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการใช้ชีวิต โดยนำรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ การบริหารจัดการที่ดิน ป่า น้ำ คน โดยนำร่องให้เป็นตัวอย่างความสำเร็จในพื้นที่อย่างน้อยตำบลละ 1 แห่ง เพื่อเป็นตัวอย่างความสำเร็จในการเรียนรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ตามภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่

โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี 3 เดือน (กรกฎาคม 2563 – กันยายน 2564) โดยมีพื้นที่เป้าหมายพัฒนาเป็นพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 4,009 ตำบล เกษตรกรเข้าร่วมโครงการตำบลละ 16 ราย รวม 64,144 ราย รายละ 3 ไร่ รวมเป็นพื้นที่ 192,432 ไร่ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมนำหลักทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย

การพัฒนาพื้นที่จุดเรียนรู้ในรูปแบบกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำสำหรับทำการเกษตร ตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำด้วยระบบและวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อฟื้นฟูภาคเกษตรภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมุ่งเน้นเกษตรกรที่มีความตั้งใจเอาใจใส่อย่างจริงจัง

กรมพัฒนาที่ดิน ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้จัดประชุมชี้แจงหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะเรื่องขอบเขตและแนวทางการดำเนินงานโครงการดังกล่าว เนื่องจากต้องบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหลายหน่วยงาน จึงต้องทำความเข้าใจเพื่อให้ทำงานไปในทิศทางเดียวกันก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินกล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้แรงงานคนหนุ่มสาวจำนวนมากถูกเลิกจ้าง ทำให้แรงงานเหล่านี้เดินทางกลับภูมิลำเนาในต่างจังหวัด มีปัญหาการว่างงาน การดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหมในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะสั้นและยังช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยในระยะยาว

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะมีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในชุมชนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีการพัฒนาหมู่บ้านเกษตรกรเข้มแข็งเป็นจุดเรียนรู้ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ