ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมเรียนรู้การทำสีน้ำจากธรรมชาติ ที่ผาแต้ม

ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมเรียนรู้การทำสีน้ำจากธรรมชาติ 6

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการ การบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชา เครื่องปั้นดินเผาขั้นพื้นฐาน ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 และออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 ออกแบบนิเทศศิลป์ ปี 2 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยนำนักศึกษาลงพื้นที่เพื่อศึกษาทดลองการทำสีน้ำจากธรรมชาติ เพื่อช่วยให้การเรียนการสอนในด้านการออกแบบมีความหลากหลาย พร้อมได้สัมผัสชุมชนและเรียนรู้จากวัตถุดิบธรรมชาติในพื้นที่จริง โดยมี คุณสุวัลญา ศักดิ์สมบัติ (แซนด์) ศิลปินสีธรรมชาติและงานคราฟต์ทำมือ เป็นวิทยากรให้ความรู้ การทำสีน้ำธรรมชาติ จากหินและดิน โดยใช้แรงบันดาลใจจากผาแต้ม ในระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้นักศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเปิดมุมมองที่หลากหลายรวมถึงการประยุกต์ใช้สิ่งรอบตัวเพื่อการออกแบบอย่าสงสร้างสรรค์ ได้เรียนรู้เรื่องการทำสีธรรมชาติ ได้รู้จักการบูรณาการเรียนในรายวิชา ให้สามารถออกแบบผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ ได้รับความรู้และทฤษฎีการทำสีน้ำจากธรรมชาติโดยใช้ผลิตภัณฑ์จากการออกแบบในรายวิชาเครื่องปั้นดินเผา การออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 ออกแบบนิเทศศิลป์ ปี 2 ตลอดจนการปรับตัวการใช้ชีวิตของนักศึกษาให้ทันต่อการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ